ข่าวสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2544
.

รายงาน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

ครั้งที่ 1/2544 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2544

ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 5

----------------------------------------

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ดวงมณี วงศ์ประทีป รองประธานกรรมการ
3. นางสุเนตร รัตนวานิช 11 11 รองประธานกรรมการ
4. นางแจ่มจรัส เบญจานุวัตร 11 กรรมการ
5. นางสาวนภาจร เหมะจันทร 11 กรรมการ
6. นายปรีชา ปรมาพจน์ 111111 กรรมการ
7. นายมนตรี ช่วยชู กรรมการ

8. นางยุพเรศ แดนวังเดิม

กรรมการ

9. นายสมสิทธิ์ กิตติดุษฎีกุล กรรมการและเหรัญญิก
10. นายประภาส โสธรนพบุตร กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
11. นายกวี วงศ์พุฒ กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสุธาดา พิเชฐสินธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายอิทธิชัย จันทรินทุ กรรมการ
2. นายไพโรจน์ ทิพยโกศัย กรรมการ
3. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการ
   
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางพูนสิน เฉลิมพงศ์ ที่ปรึกษา
2. นายเลิศศิลป์ อังคทาภิมณฑ์ ที่ปรึกษา
3. นางจิรารัตน์ ตัณฑ์กุลรัตน์ ที่ปรึกษา
4. นายมาณพ เอกฤทธิไกร ผู้ตรวจสอบกิจการ
5. นายธานินทร์ ประดิษฐ นิติกร
6. นางสาววรรณภา ราตรีประสาทสุข ผู้จัดการ

aaa

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดำเนินการ
7 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2543 ต่อไป

วาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 3 ข้อ 2.4 บรรทัด 3 จาก “…..สมาชิกสมทบได้ด้วย…” เป็น
“…..สมาชิกสมทบไว้ด้วย…”
หลังจากที่ได้แก้ไขแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2543

วาระที่ 3: เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พนักงานสหกรณ์ขอกู้อาคารสงเคราะห์

ที่ประชุมอนุมัติให้นายนิวัต อู๊ดน้อย พนักงานสหกรณ์ กู้อาคารสงเคราะห์ จำนวน 728,000.- บาท
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.ธปท. ว่าด้วยอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2531

3.2 พิจารณาเงินกู้พิเศษ สามัญและฉุกเฉิน

ที่ประชุมรับทราบตามที่กรรมการและเลขานุการได้สรุปผลการอนุมัติเงินกู้พิเศษ เงินกู้สามัญและ
เงินกู้ฉุกเฉิน ดังนี้

1. ในช่วงวันที่ 9 – 25 มกราคม 2544 คณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติเงินกู้พิเศษตามที่ฝ่าย
จัดการได้เวียนเสนอ จำนวน 13 ราย จำนวนเงิน 15,450,000.- บาท โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์
ในการขอกู้ได้ดังนี้

 
จำนวนราย
จำนวนเงิน


1. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2. เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ
3. เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ
รวม

 

8
3
2
13

 

7,790,000.- บาท
6,060,000.- บาท
1,600,000.- บาท
15,450,000.- บาท

 

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน
124,000.- บาท เป็นเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

2. ในช่วงเดือนธันวาคม 2543 คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติเงินกู้สามัญ จำนวน 79 ราย จำนวนเงิน
19,633,000.- บาท และอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 211 ราย จำนวนเงิน 6,160,100.- บาท

3.3 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544

ที่ประชุมมีมติให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2543 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544
และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแจกสมาชิกในวันประชุมใหญ่
โดยอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 162,000.- บาท

3.4 การพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2543

ที่ประชุมมีมติให้เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2543 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2543 ดังนี้

รายการ

ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 2543

ปี 2543

คิดเป็น

ร้อยละ

 1. เงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
 2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 3. เป็นเงินปันผลตามค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
 4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
  ที่ชำระระหว่างปีในอัตราร้อยละ 10
 5. เป็นสำรองเงินโบนัสพนักงานสหกรณ์
 6. เป็นทุนสงเคราะห์งานศพและเบี้ยประกัน อุบัติเหตุหมู่
  ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
 7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของ กำไรสุทธิ
 8. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 5 แห่งทุนเรือนหุ้น
 9. เป็นกองทุนเพื่อสมาชิกและส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

165,644,766.77

-

-

-

21,015.17

19,021,141.49


31,621,014.30

71,868,216.28

37,460,000.00

15,584,825.03

10,000.00

105,500,000.00

10,100,000.00


1,700,000.00

1,500,000.00


1,000,000.00

20,453,416.00

-

10.00

0.01

67.69

6.48


1.09

0.97


0.64

13.12

-

   

155,848,241.03

100.00

 

3.5 การพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2544

ที่ประชุมมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2544 ปีละไม่เกิน 150,000.- บาท
และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีละไม่เกิน 80,000.- บาท
นอกจากนี้ที่ประชุม
มีมติ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ดังนี้

1. นายมนตรี ช่วยชู ประธานอนุกรรมการ

2. นายสมสิทธิ์ กิตติดุษฎีกุล อนุกรรมการ

3. นางยุพเรศ แดนวังเดิม อนุกรรมการ

4. นายกวี วงศ์พุฒ เลขานุการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังนี้

1. วางหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

2. ดำเนินการสรรหาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544

3. เสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2543

3.6 แผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2544

ที่ประชุมมีมติให้เสนอแผนงานและงบประมาณประจำปี 2544 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เพื่อพิจารณา ดังนี้

3.6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์

1.1 การจัดอบรมความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตใจรักการบริการ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิก

1.2 ปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกให้ได้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1.3 เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับสหกรณ์ และเรื่องอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก เพื่อให
้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

1.4 จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสมาชิกอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.5 การจัดอบรมเพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีความรู้ และมีความเข้าใจใน พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 รวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ในสภาวะปัจจุบัน

3.6.2 พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกเพิ่มขึ้น

   1. ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
   2. ในกรณีสมาชิกได้รับอุบัติเหตุ
   3. ในกรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

3.6.3 การให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ

3.1 สนับสนุนกิจกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ผลตอบแทนคืนแก่สมาชิกปัจจุบัน

3.2 ให้ความช่วยเหลือสังคมภายนอกที่ด้อยโอกาสและต้องการความช่วยเหลือ โดยพิจารณาเป็น
กรณี ๆ ตามความเหมาะสม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

ประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2543

รายการ

ปี 2543

ประมาณการ

 

งบประมาณ

จริง

ปี 2544

รายได้

     

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

105,000,000.00

101,235,067.81

99,200,000.00

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน

162,500,000.00

203,958,578.16

187,000,000.00

รายได้อื่น ๆ

1,500,000.00

2,869,854.93

2,000,000.00

รวมรายได้

269,000,000.00

308,063,500.90

288,200,00.00

ค่าใช้จ่าย

     

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

133,390,000.00

143,254,721.41

155,850,000.00

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

7,611,000.00

6,793,588.97

8,729,000.00

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ

1,360,000.00

722,493.70

1,594,000.00

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

3,439,000.00

1,319,251.49

2,027,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1,000,000.00

125,204.30

1,000,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

146,800,000.00

152,215,259.87

169,200,000.00

กำไรสุทธิ

122,200,000.00

155,848,241.03

119,000,000.00

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

ประมาณการรายได้ประจำปี 2544

หมวดรายได้

ปี 2543

ประมาณการ

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ

จริง

ปี 2544

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้

สมาชิกกู้ยืม

105,000,000.00

101,235,067.81

99,200,000.00

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้

ประเภทสามัญ , ฉุกเฉิน , พิเศษ

เฉลี่ยยอดเงินกู้เพิ่มเดือนละ 2 ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร

73,800,000.00

76,594,042.87

48,400,000.00

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำธนาคาร

ผลประโยชน์จาก

เงินลงทุน

88,700,000.00

127,364,535.29

138,600,000.00

ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร , หุ้นกู้

บัตรเงินฝากธนาคารกรุงไทย

รายได้อื่น ๆ

1,500,000.00

2,869,854.93

2,000,000.00

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคาร ค่าบริการประกันรถยนต์

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น

ชุมนุมสหกรณ์ ฯ และอื่น ๆ

269,000,000.00

308,063,500.90

288,200,000.00

 

3.7 การขึ้นเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ประจำปี 2543
ที่ประชุมมีมตการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2544 แก่ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ตามรายละเอียด
ของเอกสารการประชุม สรุปเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทั้งสินต่อเดือน 35,260.- บาท ทั้งนี้ให้ใช้อัตรา
เงินเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 เป็นต้นไป

 

3.8 รายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

นายมาณพ เอกฤทธิไกร ผู้ตรวจสอบกิจการได้รายงานข้อสังเกตในการควบคุมภายในและการบัญชี
ประจำปี 2543 ดังนี้

1. สหกรณ์ควรจัดให้มีการพิมพ์รายงานการแก้ไขข้อมูลในระบบเงินให้สินเชื่อและระบบเงินฝากทุกครั้ง
ที่ทำการแก้ไขข้อมูล โดยจะต้องระบุรหัสผู้เข้าไปแก้ไขและมีการตรวจสอบลงนามอนุมัติ รายการใน
รายงานการแก้ไขโดยผู้จัดการสหกรณ์ และจัดเก็บในแฟ้มรายงานการแก้ไขข้อมูลเพื่อสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ภายหลัง

2. สหกรณ์ควรจัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดการหักเงินและยอดคงค้างทุกประเภท
ให้แก่สมาชิกทุกเดือน เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของรายการหักนั้นด้วยตนเอง

3. สหกรณ์ไม่ควรให้พนักงานที่ควบคุมข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกับเงินรับฝาก เงินค่าหุ้นและหนี้
ของสมาชิกทำหน้าที่พนักงานการเงินด้วย ซึ่งผิดหลักการควบคุมภายในที่ดี

4. สหกรณ์ควรติดตามหนังสือค้ำประกันการทำงานของพนักงานที่เข้าใหม่ให้ครบถ้วนตามระเบียบ
การทำงาน

5. สหกรณ์ควรเร่งแก้ไขโปรแกรมเงินให้กู้ประเภทเงินกู้พิเศษที่ยอดเงินขอกู้เท่ากับจำนวนมูลค่าหุ้น
ที่เป็นหลักประกัน ซึ่งโปรแกรมมีข้อผิดพลาด โดยจะไม่คำนวณดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้เช่น ราย
พ.ต. ประเสริฐไสว สุขสภา และดำเนินการเรียกดอกเบี้ยจากสมาชิกต่อไป

6. สหกรณ์ควรเร่งรัดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ที่ว่าจ้าง บริษัทดาต้าแมท จำกัด พัฒนาให้เพื่อทดแทนระบบงานเดิมที่ใช้มานาน และมีความไม่สมบูรณ์ของการคำนวณในบางจุด
และเพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ ๆ เพื่อสนองตอบการบริหารได้

7. ในการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ทุกครั้งควรติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือ
แจ้งการรับเงินจากผู้รับบริจาคด้วย

8. สหกรณ์ควรจัดให้มีเอกสารประกอบในการจ่ายเงินทุนสงเคราะห์งานศพ เช่น การลงนามของ
ผู้จัดการมรดก และสำเนาภาพถ่ายเช็คหรือใบนำฝากที่ระบุว่าได้จ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดกให้ครบถ้วน
ทุกราย

ต่อจากนั้นนายชาตรี ศิริพานิชกร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอรายงานการสอบบัญชี ประจำปี 2543
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ต่อที่ประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการที่เสนอรายงานผลการ ตรวจสอบให้ทราบ

3.9 การแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่นางจิรารัตน์ ตัณฑ์กุลรัตน์ ที่ปรึกษา ได้รายงานการพิจารณา แก้ไขข้อบังคับใหม่
ของสหกรณ์ฯ จึงเห็นสมควรให้มีการเสนอแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2543 ต่อไป

3.10 โปรแกรมระบบงานเงินกู้ไม่ได้คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้

ที่ประชุมรับทราบข้อบกพร่องของโปรแกรมระบบงานเงินกู้ของสหกรณ์ที่ไม่ได้คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
ของสมาชิกเลขที่ 36848 และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามเรียกคืนดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมทั้ง
มีมติ
ไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ย้อนหลังให้กับสมาชิกดังกล่าวด้วย

3.11 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ได้มีหนังสือ ที่ ยธ. 0413.08/35798 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543
กำหนดวันขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของสมาชิกเลขที่ 033565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2544
เวลา 09.30 น. ที่ประชุมมีมติให้ขายทอดตลาดโดยวิธีปลอดจำนอง นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง
และมอบอำนาจให้นางวิไลวรรณ วรสาร พนักงานสินเชื่อ เป็นผู้แทนสหกรณ์ไป ดำเนินคดีทางศาล และ
เป็นผู้มีอำนาจร้องทุกข์ รวมทั้งให้มีอำนาจยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในฐานะผู้รับจำนอง

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายเลิศศิลป์ อังคฑาภิมณฑ์ ที่ปรึกษา
ได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของการขายทอดตลาดโดยวิธีปลอดจำนองกับวิธีติดจำนอง ว่าสหกรณ์จะ
ได้รับประโยชน์อย่างไร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป

3.12 ขอให้ส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง

ฝ่ายจัดการได้รายงานว่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมีนบุรี มีหนังสือที่ ยธ. 0413.04(15)/27097
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 ขอให้สหกรณ์ฯ ส่งต้นฉบับที่ดิน โฉนดเลขที่ 143972 และหนังสือสัญญา
จำนองของสมาชิกเลขที่ 26297 ไปให้พร้อมแจ้งยอดเงินจำนองกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระและวิธีขาย
ไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมีนบุรี

ที่ประชุมมีมติให้ขายโดยวิธีปลอดจำนอง และให้แจ้งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมีนบุรีว่า โฉนดที่ดิน
เลขที่ 143972 ติดจำนองอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.13 สมาชิกสมัครใหม่และลาออกจากสหกรณ์

ที่ประชุมรับทราบตามที่กรรมการและเลขานุการ ได้สรุปความเคลื่อนไหวของสมาชิก สหกรณ์ฯ
ในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2543 – 25 มกราคม 2544 ดังนี้

1. สมาชิกสมัครใหม่ มีจำนวน 3 ราย ขาดจากสมาชิกภาพ จำนวน 7 ราย เนื่องจากขอลาออกและ
ถึงแก่กรรม

2. สมาชิกที่ขอเพิ่มหุ้นในเดือนธันวาคม 2543 มีจำนวน 85 ราย มูลค่า 588,860.- บาท

3. สมาชิกที่ขอลดการส่งค่าหุ้นในเดือนธันวาคม 2543 มีจำนวน 30 ราย มูลค่า 387,200.- บาท

4. สมาชิกของดส่งค่าหุ้นในเดือนธันวาคม 2543 มีจำนวน 20 ราย มูลค่า

155,000.- บาท

อนึ่ง มีสมาชิกที่ขอลาออกจากงานมีความประสงค์จะขอให้สหกรณ์ฯ หักค่าหุ้นและหนี้ คงค้างประจำงวด
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 43 ราย

วาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ

4.1 ผลการดำเนินงานสหกรณ์

ที่ประชุมรับทราบตามที่ฝ่ายจัดการได้สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ดังนี้

1. ฐานะการเงิน

1.1 สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม 5,691.72 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปีก่อน 625.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.35

สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่สำคัญ ดังนี้

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ31 ธ.ค. 42ฟฟฟ 31 ธ.ค. 43 ฟฟฟจำนวนเงิน ฟฟฟร้อยละ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ(ล้านบาท) ฟฟฟ(ล้านบาท) ฟฟฟ(ล้านบาท)

เงินฝากประจำธนาคาร ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1,549.00 ฟฟฟ1,565.00 ฟฟฟฟฟ16.00ฟฟฟ1.03
เงินให้สมาชิกกู้ยืมฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ 1,257.38 ฟฟฟฟ 1,317.57 ฟฟฟฟฟ60.19 ฟฟฟ 4.79

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ฟฟฟฟฟ 1,378.60 ฟฟฟฟ 2,079.00 ฟฟฟ700.40 ฟฟ 50.81
เงินลงทุนในพันธบัตร ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ 300.00 ฟฟฟฟฟฟ259.64 ฟฟฟฟ -40.36ฟฟ -13.45
เงินลงทุนในหุ้นกู้ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ350.00 ฟฟฟฟฟฟ200.00 ฟฟฟ -150.00 ฟฟ-42.86
บัตรเงินฝากธนาคารกรุงไทย ฟฟฟฟฟฟ165.17 ฟฟฟฟฟฟ164.14 ฟฟฟฟฟ -1.03ฟ ฟฟ 0.62
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ ฟฟ 5,000.15 ฟฟฟ ฟ5,585.35ฟฟ ฟฟ 585.20 ฟฟ 11.70

1.2 หนี้สิน มีจำนวน 4,010.83 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 3,975.82 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2542 เป็นเงิน 347.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.58 ประกอบด้วย

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟจำนวนเงิน ฟฟฟร้อยละของ

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ(ล้านบาท) ฟฟฟเงินรับฝากทั้งสิ้น

เงินฝากประจำ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1,275.91 ฟฟฟฟฟ32.09
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ2,521.75 ฟฟฟฟฟ 63.43
เงินฝากออมทรัพย์ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ178.16 ฟฟฟฟฟฟ4.48
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ3,975.82 ฟ ฟ ฟ 100.00

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินฝากมีดังนี้

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ31 ธ.ค. 42ฟฟฟ 31 ธ.ค. 43ฟฟฟ จำนวนเงินฟฟ ร้อยละ
ฟฟฟ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ (ล้านบาท) ฟฟฟ (ล้านบาท) ฟฟฟ(ล้านบาท)
เงินฝากประจำ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1,193.49 ฟฟฟ1,275.91ฟฟฟฟฟ82.42 ฟฟฟ6.91
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ2,295.70 ฟฟฟ2,521.75 ฟฟฟฟฟ226.05 ฟฟฟ9.85
เงินฝากออมทรัพย์ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ 139.08 ฟฟฟ ฟ 178.16 ฟ ฟฟฟฟ39.08ฟ ฟ 28.10
ฟฟฟ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ3,628.27
ฟฟฟ3,975.82 ฟฟฟ347.55ฟฟ ฟ 9.58

1.3 ทุนของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ มีทุนรวม (ไม่รวมบัญชีกำไรขาดทุน) 1,525.04 ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้น 1,198.71
ล้านบาท และทุนสำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับ 326.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2542
จำนวน 254.73 ล้านบาท และ 28.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.98 และร้อยละ 9.72
ตามลำดับ

2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2543 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 155.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 127.53 ของประมาณการ โดยมี
รายได้ 308.06 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 152.26 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 114.52 และ 103.69
ของประมาณการ

4.2 สมาชิกที่หักเงินไม่ได้เดือนธันวาคม 2543

ฝ่ายจัดการได้เรียนว่าในเดือนธันวาคม 2543 มีสมาชิกเลขที่ 47685 และ เลขที่ 08495
หักเงินไม่ได้
ที่ประชุมรับทราบและให้เร่งติดตามต่อไป

4.3 ผลการเลือกกรรมการสหกรณ์

ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ธปท. ตามที่กรรมการและเลขานุการเสนอแทน
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2544 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ประธานกรรมการ
ฟฟ1.1 นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์

2. กรรมการ
ฟฟฟ 2.1 นายชุมพล ดอนสกุล
ฟฟฟ 2.2 นางแจ่มจรัส เบญจานุวัตร
ฟฟฟ 2.3 ว่าที่ร้อยตรี หัสชัย พงษ์ธนะเลิศ
ฟฟฟ 2.4 นายกฤษฎา ขบวนนำศักดิ์
ฟฟฟ 2.5 นางวิไล จันทรินทุ (สำนักงานสุรวงศ์)
ฟฟฟ 2.6 นายสมสิทธิ ไทยทุ่งฉิน (โรงพิมพ์ธนบัตร)
ฟฟฟ 2.7 นายเรืองศักดิ์ กิตติสารกุล (สำนักงานภาคและสาขา)

วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ

5.1 เครื่องแบบกรรมการและพนักงาน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าเครื่องแบบพนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2544 ให้เหมาจ่ายเฉพาะปีแรก
ในวงเงิน 4,800.- บาท สำหรับเสื้อสูทของผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษาและกรรมการ ทุกท่าน
คนละ 1 ชุด ในวงเงิน 2,000.- บาท

5.2 มอบฉันทะให้กรรมการของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2543
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ประชุมมีมติมอบฉันทะให้นางแจ่มจรัส เบญจานุวัตร กรรมการสหกรณ์ เป็นผู้แทน เข้าร่วม
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเซีย

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้นายสมสิทธิ์ กิตติดุษฎีกุล กรรมการและเหรัญญิก เข้าประชุมดังกล่าว
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วย

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

 

(นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายกวี วงศ์พุฒ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จดบันทึก