.
ถาม - ตอบ (FAQ)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

ถาม ขอเสนอการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใส่รหัสส่วนตัวเข้าไปดูรายละเอียด
ต่าง ๆ หรือข้อมูลของตัวเองได้

ตอบ ข้อเสนอเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง เกี่ยวกับยอดคงค้าง เงินกู้สามัญ/พิเศษ
ฉุกเฉิน ยอดสะสมทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นที่ส่งรายเดือน ยอดเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์
พิเศษ ฯลฯ นั้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ สอ.ธปท. ได้ว่าจ้างให้บริษัทดาต้าแมท
พัฒนาระบบอยู่ หากแล้วเสร็จจะรีบดำเนินการให้สมาชิกเรียกดูข้อมูลด้วยตนเองได้

ถาม เงินกู้สหกรณ์ฯ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ สหกรณ์ฯ มีเงินกู้ 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน , เงินกู้สามัญ , เงินกู้พิเศษ

ถาม หลักเกณฑ์ในการกู้แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง
ตอบ
เงินกู้ฉุกเฉิน - ให้กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 120,000.- บาท
- ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ผ่อนเงินต้นเท่ากันทุกเดือน
เงินกู้สามัญ - ให้กู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือน
- ผ่อนชำระไม่เกิน 100 งวด ผ่อนเงินต้นเพิ่มขึ้นทุก 12 เดือน โดยมีอัตราเพิ่ม
ร้อยละ 15 ในปีถัดไป
เงินกู้พิเศษ - ให้กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือน
- ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด ผ่อนเงินต้นเพิ่มขึ้นทุก 12 เดือน โดยมีอัตราเพิ่ม
ร้อยละ 15 ในปีถัดไป

ถาม เงินกู้แต่ละประเภทใช้ระยะเวลานานเท่าใด
ตอบ
เงินกู้ฉุกเฉิน ปิดรับคำขอกู้เงินเวลา 13.00 น. ได้รับเงินเวลา 15.30 น.
ของวันเดียวกันหรือจะขอรับเงินทันทีได้เลย แต่ต้องยื่นกู้ด้วยตนเอง

เงินกู้สามัญ ปิดรับคำขอกู้เงินทุกวันพุธของสัปดาห์ ได้รับเงินวันศุกร์ (ประมาณ
13.00 น.) สัปดาห์เดียวกัน
เงินกู้พิเศษ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1.5 เดือน (กรณีเอกสารประกอบการ
ขอกู้ครบถ้วน)

ถาม เงินกู้แต่ละประเภทสามารถนำหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันได้บ้าง
ตอบ
เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้สามัญ หลักทรัพย์ค้ำประกันได้แก่ ค่าหุ้น , บุคคล , สมุดเงินฝากประจำ ,
สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ , พันธบัตรรัฐบาล , พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ,
อสังหาริมทรัพย์
เงินกู้พิเศษ หลักทรัพย์ค้ำประกันได้แก่ ค่าหุ้น (ในกรณีไม่ติดค้ำประกันเงินกู้สามัญ) ,
สมุดเงินฝากประจำ , สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ , พันธบัตรรัฐบาล ,
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ , อสังหาริมทรัพย์

ถาม เอกสารที่ใช้ในการขอกู้มีอะไรบ้าง
ตอบ
เงินกู้ฉุกเฉิน หนังสือคำขอกู้เงินประเภทฉุกเฉิน , สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
เงินกู้สามัญ หนังสือคำขอกู้เงินประเภทสามัญ , หนังสือสัญญาค้ำประกัน , หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ , คำยินยอมคู่สมรสผู้กู้ , สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ และคู่สมรส , สำเนาทะเบียนสมรสผู้กู้ , สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส ,สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกันและคู่สมรส , สำเนาทะเบียนสมรสผู้ค้ำประกัน , สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส , สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) , สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี) , สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (เดือนล่าสุด)
เงินกู้พิเศษ หนังสือคำขอกู้เงินประเภทพิเศษ , หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้กู้ 2 ฉบับ , สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ และคู่สมรส 2 ชุด , สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ คู่สมรส 2 ชุด , สำเนาใบมรณบัตร 2 ชุด(ถ้ามี) , สำเนาทะเบียนหย่า 2 ชุด (ถ้ามี) , แผนที่ตั้งของที่ดิน , ราคาประเมินที่ดินจากทางราชการ , สำเนาโฉนดที่ดิน , หนังสือ ชี้แจ้งประกอบการขอกู้ , สลิปเงินเดือนผู้กู้ , สำเนาสัญญาจำนอง และสำเนาสัญญาเงินกู้ของ ธปท. (กรณีติดจำนอง ธปท.)
** กรณีโฉนดเป็นของบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้กู้ ให้ยื่นเอกสารดังกล่าว
ข้างต้นที่เป็นของเจ้าของโฉนด **


ถาม หลักเกณฑ์การประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ตอบ
1. ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ น.ส. 3 ก. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือคู่สมรส ซึ่งผู้กู้มีชื่อปรากฏอาศัยอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ประเมินราคาให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน และประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างให้ร้อยละ 80 จากที่สหกรณ์ฯ ประเมิน ซึ่งพิจารณาจากเกรดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
2. ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ น.ส. 3 ก. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส ซึ่งผู้กู้ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านประเมินราคาที่ดินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน และประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างให้ร้อยละ 70 จากที่สหกรณ์ฯ ประเมิน ซึ่งพิจารณาจากเกรดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
3. ที่ดินมีโฉนด เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือคู่สมรส แต่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างประเมิน
ราคาที่ดิน ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน
4. ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ น.ส. 3 ก. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินมีโฉนด เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้กู้ ประเมินราคาที่ดินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน และประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างให้กู้ไม่เกินร้อยละ 50 จากที่สหกรณ์ฯ ประเมิน ซึ่งพิจารณาจากเกรดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง นอกจากนี้ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำหนังสือสัญญาค้ำประกันในฐานะส่วนตัวเท่าวงเงินจำนองด้วย
5. โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่นำมาค้ำประกัน ถ้ารถยนต์เข้าไม่ถึงไม่สามารถนำมาค้ำประกันได้ เว้นแต่เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ผู้กู้ใช้เป็นที่พักอาศัย และมีชื่อผู้กู้ อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน จึงผ่อนผันให้นำมาค้ำประกันได้

ถาม สามารถกู้เงินส่วนต่างเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน ได้หรือไม่
ตอบ สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน ต้องชำระหนี้เดิมหมดแล้วจึงจะมีสิทธิยื่นใหม่ได้

ถาม สมาชิกที่เป็นอดีตพนักงาน สามารถค้ำประกันได้หรือไม่
ตอบ สมาชิกที่เป็นอดีตพนักงาน ไม่สามารถค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นได้

ถาม อสังหาริมทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเป็นของบุคคลอื่น เช่น เพื่อนร่วมงานได้
หรือไม่

ตอบ อสังหาริมทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเป็นของเพื่อนร่วมงาน ไม่สามารถนำมาเป็น
หลักประกันได้ อสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกันได้ จะต้องเป็นของตนเอง หรือ
คู่สมรส หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้กู้เท่านั้น