ผู้จัดการบริการ
วรรณภา (6103)
 
ทางลัด
 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 vdo1 vdo2
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ การให้บริการแก่สมาชิก
และการให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ของขบวนการ
สหกรณ์"
พันธกิจ
"มุ่งให้มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยรวม"
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพแบบมืออาชีพ
2.ปรับปรุงมาตราฐานและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน และการบริหารงานอย่างโปร่งใส
3. ปรับปรุงสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การเงิน
5. ร่วมมือกับ สอ.อื่น ในการผลักดันให้มีช่องทางการลงทุน และการแลก
เปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม
ค่านิยมร่วม
1. การให้บริการสมาชิกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเต็มใจ
2. การอุทิศตนเพื่อองค์กรโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
3. การทำงานเป็นทีม
4. การพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
เริ่ม 1 มิ.ย. 2550
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25%
ประจำ 1 ปี 3.00%

เงินกู้
เริ่ม 1 พ.ย. 50
เงินฝากค้ำ
4.50%
ทั่วไป
5.00%

ปี 2550
เงินปันผล
5.00%
เงินเฉลี่ยคืน 20.00%

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2551
การประชุมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมอนุกรรมการเทคโนโลยีสาร
สนเทศ สอ.ธปท.

รายงานกิจการประจำปี 2550

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินให้กู้ยืม

ข่าวสาร สอ.ธปท.
รายงานการประชุม
อัตราดอกเบี้ยและเงินปันผล
บริการเงินกู้
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวบริการสมาชิก
คำถาม-แสดงความคิดเห็น
จุลสาร
เงินบำเหน็จสมาชิก
คำนวณเงินปันผล

ี่ประกาศผลทุนการศึกษาปี 50
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินให้กู้พิเศษ
แก่สมาชิก
สายออกบัตรธนาคาร

เบอร์โทรศัพท์
การเงิน 6105, 6107, 7826
สินเชื่อ 6106, 6110, 7825
ประกันรถ 6104
บัญชี 6102, 6109
สนับสนุนการจัดการ 7823, 7824

บัญชีออมทรัพย์
'สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จำกัด '

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ
บางลำพู
116-4-18099-2
กรุงไทย
วิสุทธิกษัตริย
006-1-07123-4
กรุงไทย
ย่อยเทเวศร์
070-1-00064-3
กสิกรไทย
เทเวศร์
030-2-54745-9
นครหลวงไทย
เทเวศร์
025-2-03573-1

 

   
   


รับฝาก ให้กู้ ดูแล ห่วงใย ฉับไว สอ.ธปท.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

update 20 มีนาคม 2551

 
gallerien kostenlose filme photos fotos free abspritzen videos chat bilder geschichten