ระเบียบข้อบังคับ
.
บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2511)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2528)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2532

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2511)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนมีดังต่อไปนี้
(1) สหกรณ์การธนกิจ
(2) สหกรณ์การซื้อขาย
(3) สหกรณ์การขาย
(4) สหกรณ์การบริการ
(5) สหกรณ์การเช่าที่ดิน
(6) สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน
(7) สหกรณ์นิคม
(8) สหกรณ์เอนกประสงค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2511
พจน์ สารสิน
(นายพจน์ สารสิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
(คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 61 เล่มที่ 85 ตอนที่ 123 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2511)


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ด้วยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ได้บัญญัติให้กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนไว้ในกฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกแล้วโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516) ฯลฯ
กฎกระทรวง