ระเบียบข้อบังคับ
.
บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2511)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2528)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2532


กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของ สหกรณ์จำกัด ในอัตราร้อยละห้าของกำไรสุทธิแต่ต้องไม่เกินห้าพันบาท
(ความในข้อ 1ฯ ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ฯ และให้ใช้ความใหม่แทนแล้วดังต่อไปนี้)
"ข้อ 1 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของ
สหกรณ์จำกัดในอัตราร้อยละห้าของกำไรสุทธิแต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท"
ข้อ 2 เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ให้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละสิบสามต่อปีสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2525
ณรงค์ วงศ์วรรณ
(นายณรงค์ วงศ์วรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 8 ตอนที่ 161 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2525)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 กำหนดว่า ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์จำกัด ให้จัดสรรเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละห้าของกำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และกำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรเป็นเงินที่ปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วตามที่กำหนดในข้อบังคับ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้