การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการ
.
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการปี 2521
คณะกรรมการปี 2522
คณะกรรมการปี 2523
คณะกรรมการปี 2524
คณะกรรมการปี 2525
คณะกรรมการปี 2526
คณะกรรมการปี 2527
คณะกรรมการปี 2528
คณะกรรมการปี 2529
คณะกรรมการปี 2530
คณะกรรมการปี 2531
คณะกรรมการปี 2532
คณะกรรมการปี 2533
คณะกรรมการปี 2534
คณะกรรมการปี 2535
คณะกรรมการปี 2536
คณะกรรมการปี 2537 - 2538
คณะกรรมการปี 2539 -2540
คณะกรรมการปี 2541 - 2542
คณะกรรมการปี 2543
คณะกรรมการปี 2544
คณะกรรมการปี 2545
คณะกรรมการปี 2546
คณะกรรมการปี 2547
คณะกรรมการปี 2548
คณะกรรมการปี 2549
คณะกรรมการปี 2550
คณะกรรมการปี 2551