การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2521
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2521

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายบุญลือ
นางพรรณี
นายจรุง
นายธีระ
นายสมชาย
นายประสิทธิ์
นายอุดม
นายอรุณ
นายประพันธ์
นายรัตน์
นายคำรณ
นายธนัย
นายวรเทพ
นันทรักษ์
รัชไชยบุญ
นำธวัช

ตรีสวัสดิ์
หนูขวัญ
คงพันธุ์
สภาวสุ
รัตนวารินทร์ชัย
ฤกษ์วันดี
สโรบล
เฉลิมวัฒน์
ใจสำราญ
คำแก้ว
ชินวังโส
ไวทยาวิโรจน์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ