การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2522
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2522

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายบุญลือ
นางพรรณี
นายจรุง
นายคำรณ
นายธีระ
นายอรุณ
นายประพันธ์
นายประสิทธิ์
นายสมชาย
นายอุดม
นายรัตน์
นายธนัย
นายวรเทพ
นันทรักษ์
นายสุวัตถิ์
นำธวัช
ตรีสวัสดิ์
หนูขวัญ
คำแก้ว
คงพันธุ์
สโรบล
เฉลิมวัฒน์
รัตนวารินทร์ชัย
สภาวสุ
ฤกษ์วันดี
ใจสำราญ
ชินวังโส
ไวทยาวิโรจน์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ