การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2523
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2523

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายบุญลือ
นางพรรณี
นายจรุง
นายอรุณ
นายคำรณ
นางศิริพร
นายสมชาย
นายสมศักดิ์
นายยงยุทธ
นายอุดม
นายประพันธ์
นายกวี
นายวรเทพ

นันทรักษ์
รัชไชยบุญ
นำธวัช
ตรีสวัสดิ์
หนูขวัญ
สโรบล
คำแก้ว
มังกรกาญจน์
สภาวสุ
พ่วงเงิน
เอียงเทศ
ฤกษ์วันดี
เฉลิมวัฒน์
วงศ์พุฒ
ไวทยาวิโรจน์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ