การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2524
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2524

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายบุญลือ
นางพรรณี
นายจรุง
นายอรุณ
นายคำรณ
นายเดชา
นางศิริพร
นายเมธา
นายบุญเกิด
นายกิตติ
นายสมชาย
นายอุดม
นายวรเทพ

นันทรักษ์
รัชไชยบุญ
นำธวัช
ตรีสวัสดิ์
หนูขวัญ
สโรบล
คำแก้ว
พงษ์อาจ
มังกรกาญจน์
สุวรรณสาร
งอกคำ
พิชัยรัฐ
สภาวสุ
ฤกษ์วันดี
ไวทยาวิโรจน์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ