การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2525
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2525

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายสุวัตถิ์
นายไพบูลย์
นายจรุง
นางพรรณี
นายอรุณ
นายคำรณ
นายเมธา
นางศิริพร
นายเดชา
นายวิชัย
นายณรงค์
นายบุญเกิด
นายกิตติ
ดร. ศิริ
นายวรเทพ
รัชไชยบุญ
วัฒนศิริธรรม
หนูขวัญ
ตรีสวัสดิ์
สโรบล
คำแก้ว
สุวรรณสาร
มังกรกาญจน์
พงษ์อาจ
หิรัญวงศ์
วีรกุล
งอกคำ
พิชัยรัฐ
การเจริญดี
ไวทยาวิโรจน์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ