การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2526
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2526

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายสุวัตถิ์
นายไพบูลย์
นายจรุง
นางพรรณี
นายณรงค์
นายวิชัย
นายบุญเกิด
นางศิริพร
นายเมธา
นายคำรณ
นายอรุณ
นายเดชา
นายกิตติ
นางมาลัย
นายวรเทพ
รัชไชยบุญ
วัฒนศิริธรรม
หนูขวัญ
ตรีสวัสดิ์
วีรกุล
หิรัญวงศ์
งอกคำ
มังกรกาญจน์
สุวรรณสาร
คำแก้ว
สโรบล
พงษ์อาจ
พิชัยรัฐ
ไหมสกุล
ไวทยาวิโรจน์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ