การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2527
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2527

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายพิศาล
นายจรุง
ดร. ศิริ
นางพรรณี
นายบุญธรรม
นายณรงค์
นายกิตติ
นายคำรณ
นางศิริพร
นายวิชัย
นายอรรควุฒิ
นายเมธา
นายเดชา
นายสุชาติ
นายวรเทพ
นันทรักษ์
รัชไชยบุญ
บุญสมบัติ
หนูขวัญ
การเจริญดี
ตรีสวัสดิ์
ศรีสุตา
วีรกุล
พิชัยรัฐ
คำแก้ว
มังกรกาญจน์
หิรัญวงศ์
สิทธิโกศล
สุวรรณสาร
พงษ์อาจ
สุทธิสันธิ์
ไวทยาวิโรจน์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ