การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2528
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2528

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายพิศาล
นายจรุง
นางสมสิริ
ดร. ศิริ
นางพรรณี
นายเชษฐทวี
นายสุรเดช
นายคำรณ
นายกิตติ
นายอำนวย
นายวิชัย
ว่าที่ ร.ต. หัสชัย
นางศิริพร
นายเมธา
นายบุญธรรม
นายวรเทพ
นันทรักษ์
รัชไชยบุญ
บุญสมบัติ
หนูขวัญ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
การเจริญดี
ตรีสวัสดิ์
เจริญพิทักษ์
สุวรรณทัต
คำแก้ว
พิชัยรัฐ
สิงห์โตโรจน์
หิรัญวงศ์
พงษ์ธนเลิศ
มังกรกาญจน์
สุวรรณสาร
ศรีสุตา
ไวทยาวิโรจน์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ