การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2529
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2529

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายพิศาล
นายจรุง
นางสมสิริ
นางพรรณี
นายเมธา
นายคำรณ
นายเชษฐทวี
นายบุญธรรม
นายวิชัย
ว่าที่ ร.ต. หัสชัย
นายสุรเดช
นายกิตติ
นายอำนวย
นางศิริพร
นายวรเทพ
นันทรักษ์
รัชไชยบุญ
บุญสมบัติ
หนูขวัญ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ตรีสวัสดิ์
สุวรรณสาร
คำแก้ว
เจริญพิทักษ์
ศรีสุตา
หิรัญวงศ์
พงษ์ธนเลิศ
สุวรรณทัต
พิชัยรัฐ
สิงห์โตโรจน์
มังกรกาญจน์
ไวทยาวิโรจน์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ