การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2530
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2530

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ

นายศิริ
นายสุวัตถิ์
นายวรเทพ
นายพิศาล
นายจรุง
ดร. ศิริ
นางพรรณี
นายเมธา
นายเชษฐทวี
นายอำนวย
นายกิตติ
นายคำรณ
นางกันยา
นางแจ่มจรัส
นางวัชรินทร์
นายอิทธิชัย
นายวิชัย
นันทรักษ์
รัชไชยบุญ
ไวทยาวิโรจน์
บุญสมบัติ
หนูขวัญ
การเจริญดี
ตรีสวัสดิ์
สุวรรณสาร
เจริญพิทักษ์
สิงห์โตโรจน์
พิชัยรัฐ
คำแก้ว
ไชยเศรษฐ์
เบญจานุวัตร
พุฒทอง
จันทรินทุ
หิรัญวงศ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1/ ร.ต. ยอดชาย ชูศรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2530 และลาออกเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2530