การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2531
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2531

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์
ดร. ปัญญา
นายเริงชัย
นายจรุง
ดร. ศิริ
นายไพโรจน์
นางธัญญา
นายเมธา
นางแจ่มจรัส
นางวัชรินทร์
นายกิตติ
นายเลิศศิลป์
นายมานิต
นายบุญธรรม
นายกวี
นายชุมพล
นายบุญพงศ์
เปรมปรีดิ์
มะระกานนท์
หนูขวัญ
การเจริญดี
ทิพยโกศัย
ศิริเวทิน
สุวรรณสาร
เบญจานุวัตร
พุฒทอง
พิชัยรัฐ
อังคฑาภิมณฑ์
จ้อยประดิษฐ์
ศรีสุตา
วงศ์พุฒ
ดอนสกุล
จันทร์อินทร์
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ