การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2532
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2532

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

นายกำจร
ดร. ศิริ
นายเริงชัย
นายจรุง
นายเมธา
นางธัญญา
นางธัญญา
นายไพโรจน์
นายเตชะพิทย์
นายกิตติ
นางแจ่มจรัส
นายบุญธรรม
นายประภาส
นายมานิต
นายเลิศศิลป์
นายกวี
นายชุมพล
นายบุญพงศ์
สถิรกุล
การเจริญดี
มะระกานนท์
หนูขวัญ
สุวรรณสาร
ศิริเวทิน
สุรัสวดี
ทิพยโกศัย
แสงสิงแก้ว
พิชัยรัฐ
เบญจานุวัตร
ศรีสุตา
โสธรนพบุตร
จ้อยประดิษฐ์
อังคฑาภิมณฑ์
วงศ์พุฒ
ดอนสกุล
จันทร์อินทร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1/ นางธัญญา ศิริเวทิน ได้ลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานที่ IMF เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 และได้แต่งตั้งให้ นางธัญญา สุรัสวดี รับตำแหน่งแทน