การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2532
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2532

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

ดร. ศิริ
นายเริงชัย
นายจรุง
นายเมธา
นางธัญญา
นายไพโรจน์
นายเตชะพิทย์
นายจิตติพันธ์
นายกิตติ
นายบุญธรรม
นางแจ่มจรัส
นายมานิต
นายบุญพงศ์
นายประภาส
นายเลิศศิลป์
นายกวี
นายชุมพล
การเจริญดี
มะระกานนท์
หนูขวัญ
สุวรรณสาร
สุรัสวดี
ทิพยโกศัย
แสงสิงแก้ว
สุขกิจ
พิชัยรัฐ
ศรีสุตา
เบญจานุวัตร
จ้อยประดิษฐ
จันทร์อินทร์
โสธรนพบุตร
อังคฑาภิมณฑ์
วงศ์พุฒ
ดอนสกุล
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
์ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1/ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 เนื่องจากไปปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สาขาภาคเหนือ