การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2534
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2534

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

ดร. ศิริ
ดร. ปัญญา
นายคำรณ
รท. ประสงค์
นายเริงชัย
นายจรุง
นายเมธา
นางธัญญา
นายไพโรจน์
นายจิตติพันธ์
นายกิตติ
นางแจ่มจรัส
นายบุญธรรม
นายชุมพล
นายกวี
การเจริญดี
เปรมปรีดิ์
คำแก้ว
โพธิรังษี
มะระกานนท์
หนูขวัญ
สุวรรณสาร
สุรัสวดี
ทิพยโกศัย
สุขกิจ
พิชัยรัฐ
เบญจานุวัตร
ศรีสุตา
ดอนสกุล
วงศ์พุฒ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ร.น. ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการอาวุโส
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ