การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2535
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2535

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

ดร. ศิริ
ดร. ปัญญา
นายคำรณ
นายเริงชัย
นายจรุง
นายเตชะพิทย์
นายเมธา
นางธัญญา
นายไพโรจน์
นายกิตติ
นายบุญธรรม
นางแจ่มจรัส
นายชุมพล
นายกวี













การเจริญดี
เปรมปรีดิ์
คำแก้ว
มะระกานนท์
หนูขวัญ
แสงสิงแก้ว
สุวรรณสาร
สุรัสวดี
ทิพยโกศัย
พิชัยรัฐ
ศรีสุตา
เบญจานุ
วัตรดอนสกุล
วงศ์พุฒ

 




ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการฝ่ายสันทนาการ
กรรมการฝ่ายแผนงานและการเงิน
กรรมการฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ