การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2536
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2536

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ

ดร. ศิริ
ดร. ปัญญา
นายคำรณ
นายเริงชัย
นายจรุง
นายเตชะพิทย์
นายเมธา
นางธัญญา
นายศิริชัยี่
นายธีระชัย
นายไพโรจน์
นายกิตติ
นางแจ่มจรัส
นายบุญธรรม
นายชุมพล
นางพูนสิน
นายกวี

การเจริญดี
เปรมปรีดิ์
คำแก้ว
มะระกานนท์
หนูขวัญ
แสงสิงแก้ว
สุวรรณสาร
สุรัสวดี
สาครรัตนกุล
ภูวนาถนรานุบาล
ทิพยโกศัย
พิชัยรัฐ
เบญเจานุวัตร
ศรีสุตา
ดอนสกุล
เฉลิมพงศ์
วงศ์พุฒ

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการฝ่ายสันทนาการ
กรรมการฝ่ายแผนงานและการเงิน
กรรมการฝ่ายวิชาการ
กรรมการฝ่ายพัฒนาบทบาทและหน้าที่
กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ