การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2537 - 2538
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2537 - 2538

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

ดร. ศิริ
นางประพาพิมพ์
ดร. ปัญญา
นายเมธา
นายคำรณ
นายเริงชัย
นายจรุง
นายธีระชัย
นางธัญญา
นางสาวดวงมณี
นายไพโรจน์
นายเตชะพิทย์
นายนวรัตน์
นายกิตติ
นางแจ่มจรัส
นายบุญธรรม
นายเสนีย์ศิริ
นายชุมพล
นางพูนสิน
นายกวี
การเจริญดี
ศกุนตาภัย
เปรมปรีดิ์
สุวรรณสาร
คำแก้ว
มะระกานนท์
หนูขวัญ
ภูวนาถนรานุบาล
สุรัสวดี
วงศ์ประทีป
ทิพยโกศัย
แสงสิงแก้ว
เลขะกุล
พิชัยรัฐ
เบญจานุวัตร
ศรีสุตา
ศิริวัฒนกุล
ดอนสกุล
เฉลิมพงศ์
วงศ์พุฒ

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการฝ่ายการเงิน
กรรมการฝ่ายสันทนาการ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ