การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2539 - 2540
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2539 - 2540

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์

ดร. ศิริ
ดร. ปัญญา
นายเตชะพิทย์
นางเกลียวทอง
นายนวรัตน์
นายกิตติ
นายเริงชัย
นายจรุง
นายเชษฐทวี
นายธีระชัย
นางเสาวณี
นางธัญญา
นางสาวดวงมณี
นางแจ่มจรัส
นายบุญธรรม
นายเสนีย์ศิริ
นายเลิศศิลป์
นายไพโรจน์
นายชุมพล
นางพูนสิน
นายกวี
การเจริญดี
เปรมปรีดิ์
แสงสิงแก้ว
เหตระกูล
เลขะกุล
พิชัยรัฐ
มะระกานนท์
หนูขวัญ
เจริญพิทักษ์
ภูวนาถนรานุบาล
สุวรรณชีพ
สุรัสวดี
วงศ์ประทีป
เบญจานุวัตร
ศรีสุตา
ศิริวัฒนกุล
อังคฑาภิมณฑ์
ทิพยโกศัย
ดอนสกุล
เฉลิมพงศ์
วงศ์พุฒ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

1/ นายเริงชัย มะระกานนท์ ได้ลาออกและได้แต่งตั้งให้นายจรุง หนูขวัญ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2540
2/ นายชุมพล ดอนสกุล ได้ลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาภาคเหนือ และได้แต่งตั้งให้นางพูนสิน เฉลิมพงศ์ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการแทน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2540