การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2541 - 2542
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2541 - 2542

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ

นายจรุง
ดร. ศิริ
นายเมธา
นางเกลียวทอง
นายนวรัตน์
นางธัญญา
นายชุมพล
นางจิรารัตน์
นายจรุง
นายเตชะพิทย์
นายธีระชัย
นายเชษฐทวี
นางเสาวณี
ดร. ดวงมณี
นายอิทธิชัย
นายจิระพงศ์
นางแจ่มจรัส
นางสุเนตร
นายประภาส
นายเสนีย์ศิริ
นายเลิศศิลป์
นายไพโรจน์
นางพูนสิน
นายพงศ์อดุล
นายกวี
หนูขวัญ
การเจริญดี
สุวรรณสาร
เหตระกูล
เลขะกุล
สุรัสวดี
ดอนสกุล
ตัณฑ์กุลรัตน์
หนูขวัญ
แสงสิงแก้ว
ภูวนาถนรานุบาล
เจริญพิทักษ์
สุวรรณชีพ
วงศ์ประทีป
จันทรินทุ
ทิพยมณฑล
เบญจานุวัตร
รัตนวานิช
โสธรนพบุตร
ศิริวัฒนกุล
อังคฑาภิมณฑ์
ทิพยโกศัย
เฉลิมพงศ์
กฤษณะราช
วงศ์พุฒ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้ช่วยเลขานุการ

1/ นายจรุง หนูขวัญ ได้ขอลาออก เนื่องจากลาออกจากงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2541 และได้แต่งตั้งให้นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งให้นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นรองประธานกรรมการ

2/ นายเลิศศิลป์ อังคฑาภิมณฑ์ ได้ขอลาออก เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ