การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2543
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2543

แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์
นายเตชะพิทย์
นางธาริษา
นางเสาวณี
นางธัญญา
นางพูนสิน
นายคำรณ
นายเลิศศิลป์
นางจิรารัตน์
นายเชษฐทวี
ดร. ดวงมณี
นางสุเนตร
นายอิทธิชัย
นางแจ่มจรัส
นายไพโรจน์
นายสรสิทธิ์
นางสาวนภาจร
นายปรีชา
นายมนตรี
นางยุพเรศ
นายสมสิทธิ์
นายประภาส
นายกวี
นางสาวสุธาดา

แสงสิงแก้ว
วัฒนเกส
สุวรรณชีพ
สุรัสวดี
เฉลิมพงษ์
คำแก้ว
อังคฑาภิมณฑ์
ตัณฑ์กุลรัตน์
เจริญพิทักษ์
วงศ์ประทีป
รัตนวานิช
จันทรินทุ
เบญจานุวัตร
ทิพยโกศัย
สุนทรเกศ
เหมะจันทร
ปรมาพจน์
ช่วยชู
แดนวังเดิม
กิตติดุษฎีกุล
โสธรนพบุตร
วงศ์พุฒ
พิเชฐสินธุ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ