การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2544
.
คณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2544
แสดงรายชื่ออดีตคณะกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ
นายเตชะพิทย์
นางธาริษา
นางเสาวณี
ดร. ดวงมณี
นางธัญญา
นางสุเนตร
นางเลิศศิลป์
นางจิรารัตน์
นายเชษฐทวี
นางแจ่มจรัส
นายปรีชา
นางสาวนภาจร
นายชุมพล
นายมนตรี
นายเรืองศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.หัสชัย
นางวิไล
นายสมสิทธิ
ว่าที่ ร.ต.สมสิทธิ
นางยุพเรศ
นายกวี
นางสาวสุธาดา
นายกฤษฎา

แสงสิงแก้ว
วัฒนเกส
สุวรรณชีพ
วงศ์ประทีป
สุรัสวดี
รัตนวานิช
อังคทาภิมณฑ์
ตัณฑ์กุลรัตน์
เจริญพิทักษ์
เบญจานุวัตร
ปรมาพจน์
เหมะจันทร
ดอนสกุล
ช่วยชู
กิตติสารกุล
พงษ์ธนเลิศ
จันทรินทุ
ไทยทุ่งฉิน
กิตติดุษฎีกุล
แดนวังเดิม
วงศ์พุฒ
พิเชฐสินธุ์
ขบวนนำศักดิ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ