การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการพศ.2545
.
ฟฟฟฟฟฟฟฟรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์
ประธานกรรมการ
นางสาวนภาจร เหมะจันทร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายมนตรี ช่วยชู
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายกวี วงศ์พุฒ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายเรืองศักดิ์ กิติสารกุล
รองประธานกรรมการคนที่ 4
ว่าที่ร.ต.หัสชัย พงษ์ธนเลิศ
เหรัญญิก
* นายสมสิทธิ ไทยทุ่งฉิน
ผู้ช่วยเหรัญญิก
* นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง
เลขานุการ
นายจักรพันธ์ บุ้งศรีทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายชุมพล ดอนสกุล
กรรมการ
นางวิไล จันทรินทรุ
กรรมการ
นายกฤษฎา ขบวนนำศักดิ์
กรรมการ
* นายคัชรินทร์ มหาดไทย
กรรมการ
นายสำนึก อุปถัมภ์ชาติ
กรรมการ
นายสมชาย หอมกละหลบ
กรรมการ

* นายสมสิทธิ ไทยทุ่งฉิน ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิกและกรรมการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2545
* นายคชรินทร์ มหาดไทย ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสหกรณ์ฯ ที่ประชุมแต่งตั้งให้นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง
ขึ้นรับตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2545