การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการ
.
ฟฟฟฟฟฟฟฟรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นางเสาวณี สุวรรณชีพ
ประธานกรรมการ
นางสว่างจิตต์ จัยวัฒน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางสาวนภาจร เหมะจันทร
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางธัญญา สุรัสวดี
กรรมการ
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
กรรมการ
นายมนตรี ช่วยช
กรรมการ
นางสาวนฤมล อาจสาคร
กรรมการ
นายกวี วงศ์พุฒ
กรรมการ
นายคัชรินทร์ มหาดไทย
กรรมการ
นายไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์
กรรมการ
นายพสุธา ระวังสุข
กรรมการ
นายสมเกียรติ พงศาโรจนวิทย์
กรรมการ
นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง
กรรมการและเหรัญญิก
นายสำนึก อุปถัมภ์ชาติ
กรรมการและเลขานุการ
นายจักรพันธ์ บุ้งศรีทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ