การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการ
.
ฟฟฟฟฟฟฟฟรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นางเสาวณี สุวรรณชีพ
ประธานกรรมการ
นางสว่างจิตต์ จัยวัฒน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางธัญญา สุรัสวดี
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง
กรรมการและเหรัญญิก
นายไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
กรรมการ
นางสาวนฤมล อาจสาคร
กรรมการ
นายพสุธา ระวังสุข
กรรมการ
นายสมเกียรติ พงศาโรจนวิทย์
กรรมการ
นางสุนทรา ปุษยะนาวิน
กรรมการ
นายสมชัย วุฒิวิกัยการ
กรรมการ
นายรามรุจิโรจน์ จุลละบุษปะ
กรรมการ
นางสาวภาวินี กิจอุดมสิน
กรรมการ
นายสมเสก สมบูรณ์ทรัพย์
กรรมการ
นายพงศกร ปัญญามโนธรรม
กรรมการ