การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการ
.
ฟฟฟฟฟฟฟฟรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นางเสาวณี สุวรรณชีพ
ประธานกรรมการ
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางสาวนภาจร เหมะจันทร
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสมชัย วุฒิวิกัยการ
กรรมการและเหรัญญิก
นายไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
กรรมการ
นางสุนทรา ปุษยะนาวิน
กรรมการ
นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง
กรรมการ
นายชัยณรงค์ ขาวเงิน
กรรมการ
นายรามรุจิโรจน์ จุลละบุษปะ
กรรมการ
นางสาวภาวินี กิจอุดมสิน
กรรมการ
นายสมเสก สมบูรณ์ทรัพย์
กรรมการ
นายพงศกร ปัญญามโนธรรม
กรรมการ
นายอาทร เจียมเด่นงาม
กรรมการ
นายพลพจน์ ศิริมาศรังษี
กรรมการ