การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการ
.
ฟฟฟฟฟฟฟฟรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นางเสาวณี สุวรรณชีพ
ประธานกรรมการ
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายกฤช ฟอลเล็ต
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายทำนอง ดาศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายรามรุจิโรจน์ จุลละบุษปะ์
กรรมการและเหรัญญิก
นายไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกิตติกุล ตัณฑะพงษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภาจร เหมะจันทร
กรรมการ
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
กรรมการ
นางสร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
กรรมการ
นายชัยณรงค์ ขาวเงิน
กรรมการ
นายราม ป้อมทอง
กรรมการ
นายอาทร เจียมเด่นงาม
กรรมการ
นายพลพจน์ ศิริมาศรังษี
กรรมการ
นายสมบัติ จันทร์ทอง
กรรมการ