การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการ
.

ฟฟฟฟฟฟรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี2550


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการ
นายทำนอง ดาศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายรามรุจิโรจน์ จุลละบุษปะ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางสร้อยสุคนธ นิยมวานิช์
กรรมการและเลขานุการ
นายอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจริญญา แก้วมณี
กรรมการ
นายรณดล นุ่มนนท์
กรรมการ
นายราม ป้อมทอง
กรรมการ
นางสาวกิตติกุล ตัณฑะพงษ์
กรรมการ
นายอาทร เจียมเด่นงาม
กรรมการ
นายสมบัติ จันทร์ทอง
กรรมการ
นายสมสิทธิ ไทยทุ่งฉิน
กรรมการ