การดำเนินงานของ สอ.ธปท คณะกรรมการดำเนินการ
.

ฟฟฟฟฟฟรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ : ประจำปี2551


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นายสรสิมธิ์ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการ
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางสาวจริญญา แก้วมณ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางยุพาุ ราชนิยม
กรรมการและเหรัญญิก
นายอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสร้อยสุคนธ นิยมวานิช์
กรรมการและเลขานุการ
นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
กรรมการ
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์
กรรมการ
นางจินตนา ถิ่นบูรณะกุล
กรรมการ
นายรณดล นุ่มนนท์
กรรมการ
นายราม ป้อมทอง
กรรมการ
นายชาญชัย โยธาวงษ์
กรรมการ
นายอาทรเจียมเด่นงาม
กรรมการ
นายชรินทร์ิ สิงห์นิล
กรรมการ
นายสมสิทธิ ไทยทุ่งฉิน
กรรมการ