นางสาววรรณภา ราตรีประสาทสุข
ผู้จัดการ
(ต่อ 6103)
นายทินกร เทียมทัด
รองผู้จัดการ
(6101)
นางนริสรา จิตเสรีธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(6109)
นางพิกุล เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
(7826)
นางสาวบังอร เซียนกุลพัฒนากิจ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(6105)
นางเนตรนภางค์ ขวัญคำ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
(7825)
นางจิรัฐ แสงเรือง
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
(7824)
นางสุกัญญา กีรติยุติ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(6102)
นางสาวอิงอร ศิริเมฆารักษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
(6107)
นางลัดดาวัลย์ จันทร
เจ้าหน้าที่การเงิน
(6107)
นางกนกพร บุญกาญจนพาณิชย์
เจ้าหน้าที่การเงิน
(6105)
นางสาวผาสุข แย้มปัญญา
เจ้าหน้าที่การเงิน
(6105)
นางอำนวย เขียนทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน
(6104)
นางสาวพรรษชล ภู่มหภิญโญ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(7825)
นายนิวัติ อู๊ดน้อย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(6110)
นางสาวนวรัตน์ สุขบุญรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญชี
(6102)
นางสาวเมธีรา สาสนกูล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(6106)
นางสาวดวงพร สัจจานุกูล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(6106)
นางสาวชุตาภรณ์ ประดิษฐธีระ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
(7823)
นางศิริรัตน พลากำแหง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
(7823)
นายประเวทย์ เพ็งศิร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
(7824)
นายองอาจ เพชรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
(7824)
นายเอกชัย เสวกจินดา
จ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
(
6110)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
(
7824)
 
.
รายชื่อเจ้าหน้าที่ : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด