.
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ สอ.ธปท. ปี 2544
ผลการดำเนินงาน สอ.ธปท. ย้อนหลัง ของปี 2539 - 2544
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ สอ.ธปท.
ช่วง 12 เดือนของปี 2545 และปี 2546 (หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 45
31 ธ.ค. 46
จำนวนสมาชิก
6,411 คน
6,449 คน
ทุนเรือนหุ้น
1,892.62
2,288.50
เงินรับฝากจากสมาชิก
4,094.32
4,973.52
เงินฝากธนาคาร
1,148.16
943.96
เงินฝากสหกรณ์อื่น
-
308.34
เงินลงทุน
3,770.78
4,535.78
เงินให้กู้แก่สมาชิก
1,576.21
1,992.70
ทรัพย์สินรวม
6,568.02
7,868.06
ทุนสำรอง
196.04
216.15
กำไรสุทธิ
164.13
182.41