.
การสมัครเป็นสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและู้บรรลุนิติภาวะ
3. เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่ประจำของ
สหกรณ์ หรืออดีตสมาชิก
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

การสมัครเป็นสมาชิก
1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ ณ ที่ทำ การสหกรณ์ หรือผู้แทนสหกรณ์ประจำสำนักงานภาคและสาขาธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
    2.1 พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์คนละ 100.- บาท
    2.2 สมาชิกที่ลาออกสมัครใหม่ คนละ 500.- บาท

การถือหุ้น
สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ดังนี้

กกกเงินได้รายเดือน (บาท)กกกกกกกกกกกกกกการถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ (ุหุ้น)
ไม่เกินกกก5,000กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก14
เกินกว่า กก5,000-6,000กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก16
เกินกว่า กก6,000-7,000กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก20
เกินกว่า กก7,000-8,000กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก24
เกินกว่า กก8,000-9,000กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก30
เกินกว่า กก9,000-10,000กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก40
เกินกว่า กก10,000ขึ้นไป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก50

- สมาชิกอาจถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ สามารถทำได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 หุ้น เป็นเงิน 30,000.- บาท โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมแนบสำเนาสลิปเงินเดือนของเดือนปัจจุบันด้วย ในการเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
- สมาชิกควรมีรายรับสุทธิคงเหลือหลังจากหักรายจ่ายทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000.- บาท
การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 150,000.- บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ