.
ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1. เงินปันผลตามหุ้น
      เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ ทั้งนี้ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด โดยคำนวณให้ตามส่วนระยะเวลาและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สมมุติ เงินปันผล 10% สิ้นเดือนธันวาคม 2543 ท่านมีทุนเรือนหุ้น 15,000.- บาท โดยในปีนั้นท่านส่งหุ้นรายเดือน เดือนละ 500.- บาท ให้คำนวณดังนี้

(1) 15,000 x 10/100 = 1,500.00 บาท
(2) 500 x 10/100 x 11/12 = 45.83 บาท
500 x 10/100 x 10/12 = 41.66 บาท
500 x 10/100 x 9/12 = 37.50 บาท
500 x 10/100 x 8/12 = 33.33 บาท
500 x 10/100 x 7/12 = 29.16 บาท
500 x 10/100 x 6/12 = 25.00 บาท
500 x 10/100 x 5/12 = 20.83 บาท
500 x 10/100 x 4/12 = 16.66 บาท
500 x 10/100 x 3/12 = 12.50 บาท
500 x 10/100 x 2/12 = 8.33 บาท
500 x 10/100 x 1/12 = 4.16 บาท

รวมผลลัพท์ที่ได้ (2) ทั้งหมด = 274.96 บาท
ให้นำ (1) + (2) = 1,774.96 บาท
เงินปันผลที่ท่านได้รับ = 1,774.96 บาท

2. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้
     สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ อัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกปี


3. เงินช่วยเหลือในรูปสวัสดิการต่าง ๆ

3.1 สมาชิกประสบอัคคีภัย

     บ้านที่ประสบอัคคีภัยถึงขนาดไม่อาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อไปได้อีก สหกรณ์จะช่วยเหลือ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กรณีสมาชิกมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน ช่วยเหลือให้เท่ากับจำนวนทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ไม่เกิน 40,000.- บาท
2. กรณีสมาชิกมีชื่อเป็นผู้อาศัย ช่วยเหลือให้เท่ากับจำนวน ทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ไม่เกิน 20,000.- บาท
3. กรณีสมาชิกอาศัยอยู่ตามการนำสืบของคณะผู้แทนพนักงาน ธปท. ช่วยเหลือเท่ากับจำนวนทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท

3.2 สมาชิกประสบอุทกภัย

กรณีสมาชิกประสบอุทกภัย สามารถกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษได้โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีผู้บังคับบัญชารับรอง
2. อัตราเงินเดือนต่ำกว่า 30,000.- บาท กู้ได้ไม่เกิน 60,000.- บาท
3. อัตราเงินเดือนเกินกว่า 30,000.- บาท กู้ได้เท่ากับ 2 เท่าของอัตราเงินเดือน
แต่ไม่เกิน 240,000.- บาท
4. ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน โดยผ่อนชำระเงินต้น เท่ากันทุก ๆ เดือน
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ร้อยละ 5 ต่อปี

3.3 สมาชิกถึงแก่กรรม

* กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้รับเงินสินไหมทดแทน 200,000.- บาท
* กรณีเสียชีวิตไม่ใช่อุบัติเหตุ ได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 30,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 40,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 50,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 60,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 22 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 70,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 22 ปี แต่ไม่ถึง 26ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 80,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิน 90,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับเงิน 100,000.- บาท

3.4 เงินบำเหน็จตอบแทนสมาชิกที่พ้นจากงานประจำ

     สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อนเป็นสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกที่พ้นจากงานประจำโดย
ไม่มีความผิดตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
จนถึงวันที่พ้นจากงานประจำ โดยให้ตามจำนวนปี ๆ ละ 1,000 บาท