คลิกดู ประกาศรับสมัครงาน
ควรเตรียมไฟล์เอกสารทุกอย่างเป็น PDF
file  ยกเว้น รูปถ่ายเป็น JPEG/GIF file
ก่อนเริ่มยื่นใบสมัครงานออนไลน์ ดังนี้

ไฟล์เอกสารที่จำเป็นประกอบการ
สมัครงาน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (JPEG/GIF file)
ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)
        ทุกระดับการศึกษา

ประวัติย่อ (Resume)
หลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
        (จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่น
        ใบสมัคร)


ไฟล์ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
     (ถ้ามี)

ใบรับรองการทำงาน และ/หรือ
        ใบรับรองผ่านงาน

ประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรอง
         เช่น CFA,CPA, CIA, การใช้โปร
        แกรมขั้นสูง, เนติบัณฑิต เป็นต้น

ผลงานวิทยานิพนธ์
        (Dissertation/Thesis)

วีดีโอคลิป(MP4 file) แนะนำตนเอง
        พร้อมผลงานที่น่าสนใจ File Size
        ไม่เกิน 30 MB


ขั้นตอนการดำเนินการ
ธปท. จะแจ้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
        เหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกตาม
        วัน เวลาและสถานที่ที่ ธปท. กำหนด

ทดสอบข้อเขียนและ/หรือสอบ
        สัมภาษณ์เบื้องต้น

ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพและ
        ความถนัด

ส่วนงานที่มีอัตรากำลังว่าง พิจารณา
        คัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์
        เบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
        ประสงค์ของส่วนงานให้ทดลองปฏิบัติ
        งานในตำแหน่งงานที่ว่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก
      โทร. 0-2 283-5503  0-2 283-6753
              0-2 356-7581
ผู้จัดการบริการ   ชัยวัฒน์ (0-2356-7581)   ชนกนาถ (0-2283-6752)

 
ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต้องกรอก*
เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก*
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)* -
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)* -
วัน/เดือน/ปี เกิด*  ตัวอย่าง 25/12/2552
อายุ*  ปี 
สถานะ*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้             
บ้านเลขที่ ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ*
Email*
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด*
โปรดกรอกรายละเอียด โดยเรียงลำดับ ตรี-โท-เอก
วุฒิการศึกษา *
ชื่อวุฒิ (เช่นบัญชีบัณฑิต) *
สาขา/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา*  โปรดระบุ 
  ประเทศ*   โปรดระบุ  
วันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา*  ตัวอย่าง 25/12/2552   
ผลการศึกษาโดยเฉลี่ย  จากค่าเต็ม    
 ตัวอย่าง 3.25 จากค่าเต็ม 4, 64 จากค่าเต็ม 100 หรือ A จากค่าเต็ม A+
ลบรายการ
เพิ่ม ประวัติการศึกษา กรณีจบมากกว่า 1 ปริญญา