(สำเนา)

                                                                                                      29  พฤศจิกายน  2542                                                                  

เรียน  ผู้จัดการ

                          ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร  *

 

                          ที่ ธปท.สนส.(21)ว.  4213/2542  เรื่อง  การขอผ่อนผันแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร  พาณิชย์

 

                          เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและได้มีหนังสือขอผ่อนผันคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารมากขึ้นตามนัยมาตรา 12 จัตวา และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์       พ.ศ. 2505  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

 

                          เพื่อให้การขอผ่อนผันในกรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารตามนัยมาตราดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นขอผ่อนผันพร้อมแบบที่แนบ รวมทั้งจัดส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ด้วย

 

                          อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะดำรง ควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 

                          1. พิจารณาว่าบุคคลนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

 

                          2. พิจารณาประวัติการบริหารและผลงานในอดีต โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง

 

____________________________

*  ไม่รวมสำนักงานวิเทศธนกิจ

สนส.ว10-กส21205-25421129 

 

2

 

กับการฉ้อโกง หรือการปฏิบัติที่ไม่สุจริต หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือการหลอกลวงหรือการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตามอันก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือและความน่าสงสัยต่อการบริหารงานของบุคคลนั้น

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                                                                                                (นางธาริษา  วัฒนเกส)

                                                                                ผู้ช่วยผู้ว่าการ  สายนโยบายสถาบันการเงิน

                                                                                                                ผู้ว่าการ  แทน

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบหนังสือขอผ่อนผันการแต่งตั้งผู้บริหาร

                             2. แบบประวัติบุคคลที่ขอผ่อนผันแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

                             3. แบบรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสถาบันการเงิน

                             4. Company Testifying Form

 

ฝ่ายโครงการพิเศษและการวิเคราะห์

โทร. 2836823                                                                                                                     

 

หมายเหตุ                    ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่ ……….…….. ณ ………………

                           4   ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

 

 

 

 

 

สนส.ว10-กส21205-25421129  


แบบหนังสือขอผ่อนผันการแต่งตั้งผู้บริหาร

ของธนาคาร………………………………….

ที่   (ถ้ามี)                                                                                              วันที่………………………………

เรียน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

                          เรื่อง  การขอผ่อนผันการแต่งตั้งผู้บริหาร

                          ด้วยธนาคารมีความประสงค์ขอผ่อนผันการแต่งตั้งผู้บริหาร ตามนัยมาตรา…………แห่ง     

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505  ตามรายการต่อไปนี้

                          1. ชื่อ…………………………………………………………..……………………………

                          2.  ตำแหน่งที่ขอผ่อนผัน……………………………………………………………………

                      3.  คุณสมบัติที่ขอผ่อนผัน………………………………………………………………….

                      4 .  เหตุผลและความจำเป็นในการขอผ่อนผัน………………………………………………

                      5.  ระยะเวลาในการขอผ่อนผัน…………………………………………………………….

                          ธนาคารได้ตรวจสอบรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ขอผ่อนผันแต่งตั้งเป็นผู้บริหารข้างต้น  รวมทั้งได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารตามนัยมาตรา 12 จัตวาและหรือมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติฉบับที่กล่าวแล้ว ธนาคารขอรับรองว่า บุคคลที่ขอผ่อนผันแต่งตั้งเป็นผู้

บริหารมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว

                                                                                                       ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                                                                                ลงชื่อ ……………………………………ผู้มีอำนาจลงนาม

                                                                                      (………………………………………)

                                                                                                                ตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบประวัติบุคคลที่ขอผ่อนผันแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

                             2. แบบรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสถาบันการเงิน


แบบประวัติบุคคลที่ขอผ่อนผันแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร…………………………………

 

1.  ชื่อ - ชื่อสกุล     (1) ภาษาไทย……………………………………..(ชื่อสกุลเดิม………………..…..)

                                   (2) ภาษาอังกฤษ………………………………………………….

 

2.  ชื่อตำแหน่งที่ขอผ่อนผัน…………………………………………

 

3.  วันเดือนปีเกิด………………………………..ปัจจุบันอายุ……………ปี

 

4.  สัญชาติ……………………..

 

5.  ฐานะการสมรส (1) คู่สมรสชื่อ……………….………………  ….……(ชื่อสกุลเดิม…………………..…….)

                               (2) มีบุตร…………..คน คือ

                                                (2.1)………………………………………..เกิดพ.ศ……………..

                                                (2.2)………………………………………..เกิดพ.ศ……………..

                                                (2.3)………………………………………..เกิดพ.ศ……………..

                                                (2.4)………………………………………..เกิดพ.ศ……………..

 

6.  (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน         ชื่อสถานประกอบธุรกิจ………………………………………

                                                                                เลขที่………ตรอก/ซอย……………..ถนน………………….

                                                                                ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต……………………

                                                                                จังหวัด…………………….โทรศัพท์………………………..

     (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย                         เลขที่………ตรอก/ซอย……………..ถนน………………….

                                                                                ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต……………………

                                                                                จังหวัด…………………….โทรศัพท์………………………..

7.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ

            (1)  คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

………..………………………………….

……………………………

………..

………..………………………………….

……………………………

………..

2

              (2)  หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

………………………………………

     ………………………………….

  …………

………………………………………

     ……………………………..

  …………

………………………………………

     ……………………………..

  …………

 

8.  ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งงาน

ตั้งแต่ปี…

ถึงปี…

………………..……………

………………………

………………….

………

………………..……………

………………………

………………….

………

…………………………….

………………………

………………….

……….

………………..……………

………………………

………………….

………

 

9.  หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

10.  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ผู้เกี่ยวข้อง

(ผู้บริหาร/

คู่สมรส/ บุตร)

ร้อยละของ

หุ้นที่ถือ

ตำแหน่งงาน

ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี

…………………….………

………………

……………

………

………………

……..

…………………….………

………………

…………

………

………………

……..

…………………….………

………………

……………

………

………………..

……..

 

หมายเหตุ        ให้รายงานทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้รายงานให้ธนาคารทราบภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

 

3

11.  ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล

สถานะ

(โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)

คดี(แพ่ง/อาญา/

ล้มละลาย)

ข้อหาหรือ

ฐานความผิด

ทุนทรัพย์

เลขที่

คดี

ผลคดี

……….

…………

…………….

………………

………

……

……………

……….

……………

…………….

………………

………

……

……………

 

12.  เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยผู้บริหารที่ขอผ่อนผัน  (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ให้ระบุเหตุผล    ไว้ด้วย

1)        หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา

2)        ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

3)        สำเนาทะเบียนบ้าน

4)        หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา

5)        หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ

Company Testifying Form)

6)        สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

                          7)   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ (ถ้ามี)

 

13.  คำรับรองของผู้บริหารที่ขอผ่อนผัน

                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมาด้วยนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามใดตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้  โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการที่ 10 ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ส่วนการเปลี่ยนแปลงในรายการที่ 11 จะแจ้งให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

 

 

                                                                                ลงชื่อ………………………………(เจ้าของประวัติ)

                                                                                                (……………………………)

                                                                                                วันที่……………………….

แบบรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสถาบันการเงิน

 

เรียน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

เรื่อง  หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสถาบันการเงิน

 

                        ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส…………………………………………….. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคาร………………………………………….ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการดำเนินงานทั้งปวงของสถาบันการเงิน ว่า

 

                        1.  กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานทั้งหลายของสถาบันการเงินและติดตามฐานะและผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด จึงต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงินทุก ๆ ด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ

 

                        2.  กรรมการมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการมอบอำนาจให้แก่ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อภาระผูกพัน การซื้อขายทรัพย์สิน และการทำนิติกรรมต่าง ๆ ในระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงินและประชาชน

 

                        3.  กรรมการมีหน้าที่ดูแลมิให้สถาบันการเงินปฏิบัติผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยกรรมการ

ผู้จัดการต้องนำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีที่ได้รับจากทางการ และต้องรายงานเกี่ยวกับการกระทำความผิดในข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อที่ประชุมโดยสม่ำเสมอ โดยกรรมการต้องเร่งหาทางแก้ไขมิให้เกิดการกระทำผิดอีกต่อไป

 

                        4.  กรรมการมีหน้าที่จัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทำการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ สินเชื่อและภาระผูกพันต่าง ๆ นำเสนอต่อที่ประชุมโดยสม่ำเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปัญหาต้องกำหนดแนวทางการแก้ไขรวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ

 

 

 

 

 

2

                        5. กรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบและสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทยและรายงานต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และต้องกำชับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งการหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

 

                        นอกจากนี้ กรรมการจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแนวความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างถ่องแท้

 

 

 

                                                                                ลงชื่อ……………………………………….

                                                                                        (………………………………………)

                                                                                วันที่………………………………………..


Company Testifying Form

(Name of Company)

Dated

The Governor, Bank of Thailand

                          I am Mr./Ms. …………………………………in charge of (position) take full

responsibility on behalf of (name of company) to testify moral integrity , propriety and honesty of (name of person required). I therefore have thoroughly verified the information required by the Bank of Thailand and certify that the above-mentioned person

                          ( tick proper box (es))

     has no evidence of dishonesty or financial irregularities

     possesses appropriate qualifications

     has practical experience in relevant environment

     has proven ability to make sound decisions

     has earned respect of the financial community

     holds high integrity and respect for acceptable principles

     has ability to undertake and complete a task in a proper way

     has no criminal records (State if any)

     has never been filed suit against by relevant authorities (State if any)

     has never been fired, discharged or relieved of duty by any financial

                                    institution (State of any)

                        Best regards.

       (Signature)

            (Printed name)

     (Position)

(Date)