(สำเนา)

1  กุมภาพันธ์   2543

เรียน  ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธปท.สกส.(01) .  260  /2543    เรื่อง  การกำหนดให้ยื่นแบบรายงานลับ

ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40  เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  และหนังสือเวียนที่ ธปท.สนส.(21).4291/2542  เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2542   ธนาคารเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแบบรายงานที่กำหนดให้บริษัทยื่นต่อธนาคาร  ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ..2522 กำหนดให้ยื่นแบบรายงาน ดังนี้

1. ให้ยกเลิกแบบรายงานพร้อมคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานตามนัยหนังสือเวียนที่ ธปท.งว.()2960/2540 ลงวันที่ 24 กันยายน 2540 ดังต่อไปนี้

1.1  รายงานฐานะการเงิน (แบบ บ..3)

1.2  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (ตาราง บ..3/3)

1.3  รายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ตาราง บ..3/5)

2.  ให้บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทุกบริษัทยื่นรายงานตามแบบ และคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงาน ตลอดจนวิธีและระยะเวลาการยื่นรายงานตามแบบที่กำหนดขึ้นใหม่ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

2.1  รายงานฐานะการเงิน (แบบ บ..3)

2.2  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (ตาราง บ..3/3)

2.3  รายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ตาราง บ..3/5)

 

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

 

- 2 -

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการรายงานข้อมูลตั้งแต่งวดสิ้นสุดเดือนมกราคม  2543 เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

(นายกิตติ  พัฒนพงศ์พิบูล)

รองผู้ว่าการ (เสถียรภาพสถาบันการเงิน)

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบรายงานพร้อมคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานข้างต้น

                        2. Record Specification Format สำหรับการส่งรายงานข้างต้นในรูป CRF

 

 

ฝ่ายกำกับ 1

โทร. 283-5796

 

หมายเหตุ     [     ]    ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่……………..……………….

             [ X ]    ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

 

 

 

 

สกสว32-กส25104-25430201


คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานฐานะการเงิน

(แบบ บ.. 3)

ข้อความทั่วไป

                        1. ให้บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จัดทำรายงานฐานะการเงิน (แบบ บ..3)    ณ สิ้นเดือนของทุกเดือนตามแบบที่กำหนด พร้อมงบทดลอง ดังนี้

                            1.1 รายงานฐานะการเงิน (แบบ บ.. 3) ของสำนักงานใหญ่รวมสาขาและสำนักงานอำนวยสินเชื่อ (ถ้ามี) พร้อมงบทดลองรวม

                            1.2 งบทดลองของรายสำนักงาน กรณีที่บริษัทมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อหรือสาขา

ทั้งนี้ การแสดงยอดคงค้างของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน แต่ละรายการ  ในแบบรายงาน ให้แสดงเป็นหน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งบาท และให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค "," หลังหลักพันและหลักล้าน

                            ในกรณีที่สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงานกรณีที่ไม่มีประกาศอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าว ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศไว้ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่รายงาน ทั้งนี้ ให้ถือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                            ) กรณีเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างธนาคาร

                            ) กรณีเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินอื่น ให้ใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ยทางโทรเลข ตามที่ปรากฏในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

                            ) สำหรับสกุลเงินอื่นที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้ประกาศอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ยไว้ ให้ใช้วิธีคำนวณจากอัตราไขว้ (Cross Rate) โดยอิงกับอัตราปิดที่ตลาดนิวยอร์ก

                            อนึ่ง กรณีที่เงินตราต่างประเทศนั้นบันทึกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward rate) หรือมีข้อตกลงในจำนวนที่แน่นอนที่ต้องจ่ายเป็นเงินบาท ไม่ต้องแปลงค่าใหม่ทุกเดือนตามเกณฑ์ข้างต้น ยกเว้นกรณีของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าใหม่ทุกสิ้นเดือนในทุกกรณี

สกสว32-กส25104-25430201

 

-2-

                        2. รายการบัญชีในงบทดลองตามข้อ 1.1 ทุกรายการให้แสดงหมายเลขของรายการในแบบบ.. 3 กำกับไว้ท้ายรายการในงบทดลองทุกรายการเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง หากรายการบัญชีในงบทดลองรายการใดจำเป็นต้องแยกแสดงในแบบ บ.. 3 เกินกว่า 1 รายการ ก็ให้แสดงหมายเลขกำกับให้ครบถ้วนทุกรายการ

                        3. ให้ยื่นรายงานดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 1 ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ให้ยื่นรายงานตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ต่อฝ่ายโครงการพิเศษและการวิเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

อนึ่ง กรณีที่บริษัทไม่มีสาขาหรือสำนักงานใด ๆ ให้ยื่นรายงานตามข้อ 1.1 เท่านั้น

3.2 บริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในเขตภูมิภาค ให้ยื่นสำเนารายงานตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ของสำนักงานที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสาขาธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ต่อส่วนกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาที่รับผิดชอบในเขตภูมิภาคนั้น ดังนี้

) ภาคเหนือ ให้ยื่นสำเนารายงานต่อสายงานกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  หรือ  ตู้ไปรษณีย์ 275 ปณจ. เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

) ภาคใต้ ให้ยื่นสำเนารายงานต่อสายงานกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ยื่นสำเนารายงานต่อสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

3.3 ให้ยื่นสำเนารายงานตามข้อ 1.1 ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

                        4. การยื่นรายงานตามข้อ 3 ให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

                        5. ให้บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จัดทำและยื่นรายงานดังกล่าวตามข้อ 1.ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (Computer Readable Form : CRF) ตามรูปแบบ (Record Specification Format) ที่ธนาคารกำหนด โดยให้ยื่นพร้อมกันกับรายงานตามข้อ 1.1 ต่อฝ่ายโครงการพิเศษและการวิเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

                        6. หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับรายงานนี้ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนพัฒนาการกำกับ  ฝ่ายกำกับ 1  ธนาคารแห่งประเทศไทย  โทร. 283-5796, 283-5797

สกสว32-กส25104-25430201

-3-
ความหมายของรายการ

สินทรัพย์

1. เงินสดและเงินฝาก หมายถึง เงินสดและเงินฝากทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

                        1.1 เงินสด หมายถึง ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่ ให้แยกแสดงเป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

                        1.2 เงินฝากในประเทศ หมายถึง เงินฝากทุกประเภทที่ฝากไว้กับธนาคารและสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์หรือสาขาสถาบันการเงินต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยแยกแสดงดังนี้

1.2.1 เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร

1.2.2 เงินฝากสถาบันการเงินอื่น หมายถึง เงินฝากกับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินอื่น

                        1.3 เงินฝากต่างประเทศ หมายถึง เงินฝากทุกประเภทที่ฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยหรือสาขาของสถาบันการเงินอื่นของไทยในต่างประเทศ

                        1.4 รายได้รอการตัดบัญชี หมายถึง รายได้ส่วนลดบัตรเงินฝากที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

2. เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทที่ให้แก่สถาบันการเงินในประเทศและสถาบันการเงินในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินที่ถูกถอนใบอนุญาต  ซึ่งให้แสดงไว้ในรายการ 6

                        สถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้    กู้ยืมของสถาบันการเงิน อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคาร    อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม สหกรณ์ออมทรัพย์    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสถาบันอื่น ตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นสถาบันการเงิน

สกสว32-กส25104-25430201

-4-

3. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน      โดยให้แยกแสดงประเภท ดังนี้

                        3.1 หลักทรัพย์รัฐบาล หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน

                        3.2 หลักทรัพย์อื่น หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 3.1

4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์   หมายถึง  หลักทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว  โดยเงินลงทุนชั่วคราวหมายถึง เงินลงทุนที่บริษัทตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1ปี ซึ่งรวมถึง  หลักทรัพย์เพื่อค้า  หลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี   ส่วนเงินลงทุนระยะยาวหมายถึง  เงินลงทุนที่บริษัทตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี ซึ่งรวมถึง หลักทรัพย์เผื่อขาย  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและ     เงินลงทุนทั่วไป   ทั้งนี้ ให้แสดงรายละเอียดของหลักทรัพย์ในตาราง บง.3/5 : รายละเอียดเงินลงทุนใน  หลักทรัพย์แนบด้วย

                                    4.1 หลักทรัพย์เพื่อค้า  หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่บริษัทถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้  ทำให้บริษัทถือ     หลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ  เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์  ทั้งนี้ให้แสดงหลักทรัพย์เพื่อค้าทุกประเภทด้วยราคาทุน

                                    4.2 หลักทรัพย์เผื่อขาย  หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า  และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด  ทั้งนี้ให้แสดงหลักทรัพย์เผื่อขายที่เป็นตราสารหนี้ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และตราสารทุนด้วยราคาทุน

                                    4.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด  หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ให้แสดงตราสารหนี้ประเภทนี้ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

                                    4.4 เงินลงทุนทั่วไป  หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารทุนอื่นที่บริษัทไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เผื่อขายได้ ให้แสดงด้วยราคาทุน

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-5-

                                    4.5 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์  หมายถึง  จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไร (ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า และหลักทรัพย์เผื่อขาย  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว  ทั้งนี้ในการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กล่าวให้ใช้ราคาตลาด หรือราคายุติธรรมหรือราคาตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีไม่สามารถหาราคาตลาดได้

                                    4.6 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์  หมายถึง  จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของเงินลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินสำรองตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

               หลักทรัพย์ตามที่กล่าวในข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3  และข้อ 4.4  ให้หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทต่อไปนี้

                        1. ตราสารหนี้ หมายถึง พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินที่ออกเพื่อการระดมทุนจากประชาชนและมีลักษณะคล้ายหุ้นกู้  FRN (Floating rate note)  FRCD (Floating rate certificate of deposit) หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้หรือคล้ายคลึงหุ้นกู้ และตราสารหนี้ประเภทอื่นที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเป็นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ รวมถึงที่ประกาศกำหนดในกฎกระทรวง ตราสารหนี้ดังกล่าวให้หมายถึงตราสารหนี้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ

                        2. หุ้นทุน หมายถึง หุ้นทุนในภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ ทั้งที่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในประเทศและในต่างประเทศหรือหุ้นบุริมสิทธิ หน่วยลงทุน ตราสาร หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงการเข้าชื่อซื้อหุ้นสามัญรวมถึงใบตอบรับยืนยันการจองซื้อหลักทรัพย์

                        ทั้งนี้ หลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ในภาครัฐและเอกชนของไทยที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศด้วย

5. บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ของบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัท     หลักทรัพย์หรือบริษัทอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงศูนย์รับฝาก     หลักทรัพย์เป็นรายบริษัท ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามียอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ให้รายงานในรายการ 14 : บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์)

 

สกสว32-กส25104-25430201

-6-

บริษัทหลักทรัพย์ในที่นี้ ให้หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ตามความหมายในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ..2535

6. เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน ให้แสดงรายละเอียดของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ไว้ในตาราง      ..3/1 : เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ แนบด้วย นอกเหนือจากรายละเอียดต่อไปนี้

                        6.1 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทที่ให้แก่ลูกหนี้ทั่วไปที่มิใช่สถาบันการเงิน ทั้งที่มีลักษณะเป็นเงินให้กู้ ตั๋วเงินรับ (ไม่รวมตั๋วเงินที่กำหนดให้แสดงไว้ในข้อ 4 แล้ว)ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (Hire purchase) ทรัพย์สินทุกประเภท ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(Leasing)และลูกหนี้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่บริษัทได้จ่ายเงินแล้วตามภาระผูกพันทุกประเภท เช่น เงินที่ได้จ่ายตามภาระการรับรอง การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันต่าง ๆ เป็นต้นและให้รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินที่ถูกถอนใบอนุญาตด้วย  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินให้กู้ยืมเพื่อสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

6.1.1 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ในประเทศ หมายถึง เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ทุกประเภท ที่ให้กู้ยืมแก่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินในประเทศ   ทั้งนี้     ให้รวมถึงสาขาบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย

6.1.2 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ต่างประเทศ หมายถึง เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ทุกประเภท    ที่ให้กู้ยืมแก่องค์การของรัฐต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่มิใช่สถาบัน    การเงินที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสาขาของบริษัทไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย

                        6.2 ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน ทุกประเภทที่แสดงไว้ในข้อ 6.1 ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามนัยของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

                        6.3 รายได้รอการตัดบัญชี หมายถึง รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน หรือส่วนลดตั๋วเงินรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

                        6.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้เพื่อหักจากเงินให้กู้ยืมและ ลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนทุกประเภทตามรายการ 6.1 และดอกเบี้ยค้างรับตามรายการ 6.2 เฉพาะของส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้

7. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ หมายถึง ลูกหนี้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่

 

สกสว32-กส25104-25430201

-7-

7.1 ซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่ง หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (รวมค่านายหน้า) และอยู่ระหว่างการเรียกชำระเงินจากลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่แต่ละตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยกำหนดไว้ ให้รายงานเฉพาะรายที่มียอดดุลสุทธิลูกหนี้ (ถ้ามียอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ให้รายงานไว้ในรายการ 15.1 : ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง) ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดแล้วไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ย้ายการรายงานไปไว้ในรายการ 7.3.1

                        7.2 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หมายถึง เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  (รวมค่านายหน้า) แก่ลูกค้า (รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์อื่น) โดยลูกค้านำหลักทรัพย์นั้นวางเป็นประกัน(MarginAccount)ให้รายงานยอดคงค้างเฉพาะรายที่มียอดดุลสุทธิเป็นลูกหนี้ (ถ้ามียอดดุลสุทธิเป็นเจ้าหนี้ให้รายงานไว้ในรายการ 15.2 : บัญชีลูกค้า)  ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ย้ายการรายงานไปไว้ในรายการที่ 7.3.2

                        7.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกินกำหนดชำระ หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ในรายการ7.1 ถึง 7.2 ที่เกินกำหนดชำระและรวมถึงการจองซื้อหุ้นให้ลูกค้าทั้งสองประเภท ให้นำมาแยกแสดงดังนี้

7.3.1 ซื้อตามคำสั่ง หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด

7.3.2 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในกำหนดเวลา รวมถึงเงินให้กู้ยืมที่ลูกหนี้ได้รับตามโครงการ ช่วยเหลือลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้

                        7.4 อื่น ๆ หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ไม่สามารถแสดงในรายการ7.1ถึง7.3

                        7.5 ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง ดอกเบี้ยค้างรับจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทตามนัยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทเงินทุน บริษัท    เงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

                        7.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้เพื่อหักจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท และดอกเบี้ยค้างรับตามรายการ 7.5 เฉพาะส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้

ทั้งนี้ ให้แสดงรายละเอียดของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ไว้ในตาราง บ.. 3/1 : เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ แนบด้วย

 

สกสว32-กส25104-25430201

-8-

8. ทรัพย์สินรอการขาย

                        8.1 ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ หมายถึง ที่ดิน อาคารและ/หรือทรัพย์สินอื่น ซึ่งมีไว้เพื่อประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะหรือเพื่อจัดจำหน่ายเป็นสวัสดิการของพนักงาน ให้รายงานมูลค่าตามต้นทุนในการจัดหา (ก่อนหักจำนวนกันไว้เผื่อการลดค่าทรัพย์สิน)ทั้งนี้ไม่รวมส่วนที่ทำสัญญาให้เช่าซื้อไปแล้วซึ่งบริษัทได้ถือผู้เช่าซื้อเป็นลูกหนี้และรายงานในข้อ 6.1  แล้วให้แยกแสดงเป็น

8.1.1 ที่ดิน ให้รวมถึงค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน เช่น ค่าถมที่ดิน ถนน ไฟฟ้าประปาทางระบายน้ำ

8.1.2 อื่น ๆ หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนค่าก่อสร้าง และการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่บริษัทมีไว้ เช่น เครื่องเรือน เครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับอาคาร เพื่อการประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ

                        8.2 ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้ หมายถึง ทรัพย์สินที่ตกเป็นของบริษัท อันเนื่องจากการรับชำระหนี้ การประกันการให้กู้ยืมเงิน การซื้อทรัพย์สินที่บริษัทรับจำนองไว้จากการขายทอดตลาด  โดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าการเงินที่บริษัทกลับเข้าครอบครองเนื่องจากลูกหนี้ผิดสัญญา และรวมถึงที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น  ตลอดจนสิทธิการเช่า    ซึ่งใช้ประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงาน แต่มิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ให้รวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาจากการบริจาคด้วย แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้   ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งให้รายงานในรายการ10.1 : ที่ดิน และรายการ 10.2 : อาคาร โดยให้รายงานมูลค่าก่อนหักค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สิน แยกดังนี้

8.2.1 อสังหาริมทรัพย์ ให้รวมถึงสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวข้างต้นทุกประเภท

8.2.2 สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์หรือเรือที่ยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เป็นต้นทั้งนี้ ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้ ซึ่งให้นำไปรายงานในรายการ 4 : เงินลงทุนใน    หลักทรัพย์

                        8.3 ค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนที่บริษัทตั้งเผื่อไว้สำหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตลาดลดลงหรือที่คาดว่าจะขาดทุนถ้าจำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไป

9. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง หมายถึง ภาระผูกพันของลูกค้าจากการที่บริษัทรับรองตั๋วเงินเพื่อ     ลูกค้าและการรับรองอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทต้องเป็นผู้จ่ายเงินตามที่ได้ให้การรับรองไว้

สกสว32-กส25104-25430201

-9-

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

                        10.1 ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็นสวัสดิสงเคราะห์สำหรับพนักงานและลูกจ้าง โดยแยกแสดงเป็น

10.1.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่ซื้อมา หรือได้มาก่อนการตีราคาเพิ่ม

10.1.2 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นเต็มจำนวน

                        10.2 อาคาร หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือเป็นสวัสดิสงเคราะห์สำหรับพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งค่าดัดแปลงและปรับปรุงทรัพย์สินดังกล่าว ให้แสดงมูลค่าหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว โดยแยกแสดงเป็น

10.2.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของอาคาร ที่ซื้อมาหรือได้มาก่อนการตีราคาเพิ่ม

10.2.2 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของอาคารส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นเต็มจำนวน

                        10.3 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร หมายถึง ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสำหรับเป็นที่พัก หรือเพื่อสวัสดิสงเคราะห์ของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งค่าดัดแปลงปรับปรุงทรัพย์สินดังกล่าว โดยแสดงมูลค่าหลังจากตัดบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายแล้ว

                        10.4 อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องเรือน ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยแสดงมูลค่าหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว

11. สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์อื่นที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น

                        11.1 รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ที่บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน เช่นค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับของเงินฝาก ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมรายได้ค้างรับต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในรายการ 2.2 รายการ 6.2 และรายการ 7.5 แล้ว

 

 

สกสว32-กส25104-25430231

-10-

                        11.2 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปก่อนสำหรับทรัพย์สินหรือบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปในระยะเวลาสั้น เช่น เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ

                        11.3 รายจ่ายรอการตัดบัญชี หมายถึง รายจ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปก่อนสำหรับทรัพย์สินหรือบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปในระยะเวลานาน เช่น รายจ่ายเพื่อการวิจัยและค้นคว้า รายจ่ายในการจัดตั้งกิจการ

 

                        11.4 ผลต่างบัญชีระหว่างกัน หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ในบัญชีระหว่างกันของสำนักงานใหญ่กับสาขา/สำนักงานอื่น

                        11.5 อื่น ๆ หมายถึง สินทรัพย์หรือลูกหนี้อื่น และรายการบัญชีอื่นที่ไม่อาจรายงานในรายการ 11.1 ถึง 11.4 อันได้แก่ลูกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้กู้ยืมอันเป็นทางค้าปกติ เช่น ลูกหนี้จากการทุจริตของพนักงาน เงินให้กู้ยืมเพื่อสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างบริษัท เป็นต้น  ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่รับโอน (หลังหักรายได้สะสมตามโครงการ) ของโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย

                        ในกรณีที่สินทรัพย์อื่นในรายการ 11.5 รายการใดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของยอดรวมรายการ 11.5 : อื่น ๆ ให้นำรายการดังกล่าวมาแสดงไว้แยกเป็นแต่ละประเภทรายการในลำดับถัดไปด้วย

                        11.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้เพื่อหักจากสินทรัพย์หรือ ลูกหนี้อื่น รวมรายได้ค้างรับเฉพาะส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้

                        11.7 ค่าเผื่อการลดราคาสินทรัพย์อื่น หมายถึง จำนวนเงินที่ตั้งไว้สำหรับสินทรัพย์อื่น ที่มีราคาตลาดลดลง หรือที่คาดว่าจะขาดทุนถ้าจำหน่ายสินทรัพย์นั้นออกไป

 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

12. เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก หมายถึง เงินกู้ยืมและเงินรับฝากทุกประเภท ทั้งที่เป็นเงินกู้ ตั๋วเงินจ่าย ตั๋วแลกเงิน เงินเบิกเกินบัญชี บัตรเงินฝาก รวมทั้งการขาย ขายลด ขายช่วงลดเช็ค และเงินขายช่วงลด ตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ให้แสดงรายละเอียดเงินกู้ยืมและเงินรับฝากไว้ใน ตาราง บ..3/2 : เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก แนบด้วยนอกเหนือจากรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

สกสว32-25104-25430201

-11-

                        12.1 จากสถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง เงินกู้ยืมและเงินรับฝากทุกประเภทจากสถาบันการเงินในประเทศ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินกู้ยืมหรือเงินรับฝากจากสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและ/หรือสาขาสถาบันการเงินต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งกิจการวิเทศธนกิจ

                        สถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและ      นำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสถาบันอื่นตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นสถาบันการเงิน

                        12.2 จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอื่น หมายถึง เงินกู้ยืมและเงินรับฝากทุกประเภทจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซึ่งให้แสดงไว้ในรายการ 12.1 แล้ว ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินที่ได้รับจากกองทุนรวมที่จัดตั้งตามโครงการจัดการ     กองทุนรวมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเงินที่ได้รับจากนิติบุคคลที่เป็นสาขาบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย

                        12.3 จากต่างประเทศ หมายถึง เงินกู้ยืมและเงินรับฝากทุกประเภทจากต่างประเทศ ทั้งที่กู้หรือรับฝากจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  รวมทั้ง    สำนักงานสาขาธนาคารพาณิชย์ไทย สถาบันการเงินไทย หรือบริษัทไทยที่ตั้งอยู่ต่างประเทศด้วย

                        12.4 ส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี หมายถึง จำนวนส่วนลดที่จ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้ฝากเงินในกรณีของบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงินประเภทไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

13. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืนให้แยกแสดงเป็นหลักทรัพย์รัฐบาลและหลักทรัพย์อื่น เช่นเดียวกับข้อ 3

14. บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ของบัญชีที่เกิดจากการซื้อขาย      หลักทรัพย์ระหว่างบริษัทกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการซื้อขาย หลักทรัพย์  ซึ่งรวมถึงศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นรายบริษัท

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-12-

15. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ หมายถึง หนี้สินจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แยกแสดงเป็น

                        15.1 ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง หมายถึง จำนวนเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ที่    ลูกค้านำมาฝากให้บริษัทขาย ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จ่ายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเงินของลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเฉพาะรายที่มียอดดุลสุทธิเจ้าหนี้

                        15.2 บัญชีลูกค้า หมายถึง เจ้าหนี้ของบริษัทอันเกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งได้แก่เงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เงินรับแทนลูกค้า(ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล) เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งลูกค้าฝากให้บริษัทขาย และกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

16. ภาระของบริษัทจากการรับรอง หมายถึง ภาระผูกพันของบริษัทในการรับรองตั๋วเงินเพื่อลูกค้าและการรับรองอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทต้องเป็นผู้จ่ายเงินตามที่ได้ให้การรับรองไว้

17. ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน หมายถึง ภาระจากการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วสัญญา    ใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินซึ่งไม่มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรองหรือรับอาวัล หรือไม่มีกระทรวง   การคลังรับรองหรือรับอาวัล หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ที่บริษัทรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลด   ไว้แล้ว นำออกขายแบบผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย (with recourse)

18. หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น หมายถึง หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่นทุกประเภทที่บริษัทเงินทุนนั้นออกจำหน่ายแก่ประชาชน ให้รายงานด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยให้แยกแสดงดังนี้

                        18.1 ส่วนที่ได้รับอนุมัติจาก ธปท. เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้แสดงมูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่นเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้แยกแสดงเป็นส่วนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 6 เดือน และส่วนที่เหลือ

                        18.2 อื่น ๆ ให้แสดงมูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น ส่วนที่คงเหลือจากที่แสดงไว้ในรายการ 18.1 ให้แยกแสดงเป็นส่วนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 6 เดือน และส่วนที่เหลือเช่นเดียวกับข้อ 18.1

19. หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินทุกประเภทที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการที่ 12 ถึง รายการที่ 18

                        19.1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝากทุกประเภท หรือดอกเบี้ย ของหนี้สินอื่นที่ค้างจ่าย ณ วันที่รายงาน

 

สกสว32-กส25104-25430201

-14-

                        19.2 ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง รายจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้จ่ายเงิน เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ค่าน้ำค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

                        19.3 ผลต่างบัญชีระหว่างกัน หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ในบัญชีระหว่างกันของ สำนักงานใหญ่กับสาขา/สำนักงานอื่น

                        19.4 อื่น ๆ หมายถึง หนี้สินหรือเจ้าหนี้อื่นและรายการบัญชีอื่นที่ไม่อาจแสดงรวมอยู่ในรายการ 19.1 - 19.3 เช่น เงินประกันสังคมค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง  ถ้ารายการใดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของยอดรวมรายการ 19.4 : อื่น ๆ ให้นำรายการดังกล่าวมาแสดงไว้แยกเป็นแต่ละประเภทของรายการในลำดับถัดไปด้วย

20. ส่วนของผู้ถือหุ้น

                        20.1 ทุนเรือนหุ้น หมายถึง เงินทุนของบริษัทเงินทุนนั้น ซึ่งได้จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วให้แยกแสดงดังนี้

20.1.1 หุ้นสามัญ ให้แสดงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ได้รับชำระแล้วทั้งสิ้น (ไม่รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น) และให้แสดงจำนวนหุ้นจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นไว้ในวงเล็บด้วย

20.1.2 ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญ หมายถึง เงินค่าหุ้นสามัญส่วนที่จำหน่ายได้สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นสามัญ

20.1.3 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล ให้แสดงมูลค่าและรายละเอียดของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลเช่นเดียวกับรายการ 20.1.1

20.1.4 ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หมายถึง เงินค่าหุ้นส่วนที่จำหน่ายได้สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล

20.1.5 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล ให้แสดงมูลค่าและรายละเอียดของหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลเช่นเดียวกับรายการ 20.1.1

20.1.6 ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หมายถึง เงินค่าหุ้นส่วนที่จำหน่ายได้สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

                        20.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเงินทุนนั้น

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-15-

                        20.3 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน หมายถึง ส่วนเกินจากราคาทุนหรือราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน

                        20.4 ทุนสำรอง หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทจัดสรรจากกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามนัยมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.. 2535

                        20.5 เงินสำรองที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิ หมายถึง จำนวนเงินที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือตามข้อบังคับของบริษัท เช่น สำรองเพื่อรักษาระดับเงินปันผล สำรองเพื่อขยายกิจการ สำรองเผื่อฉุกเฉิน เป็นต้น (ไม่รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดราคาสินทรัพย์ และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้)

                        20.6 กำไร (ขาดทุน) สุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร หมายถึง กำไรสะสมและกำไรสุทธิที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่เป็นขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนขาดทุนไว้ในวงเล็บ

                        20.7 กำไร (ขาดทุน) สุทธิงวดการบัญชีก่อนซึ่งยังไม่จัดสรร หมายถึง กำไรสุทธิงวดการบัญชีก่อนซึ่งยังมิได้นำเสนอเพื่อจัดสรรในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของบริษัท  ในกรณีที่เป็นขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนขาดทุนไว้ในวงเล็บ

                        20.8 กำไร(ขาดทุน)ระหว่างงวดการบัญชี หมายถึง ผลกำไรหรือขาดทุนนับแต่วัน  เริ่มต้นของงวดการบัญชีปัจจุบันจนถึงวันที่รายงาน ถ้าเป็นผลขาดทุนให้แสดงจำนวนขาดทุนในวงเล็บ  ทั้งนี้  ให้แสดงรายละเอียดของกำไรหรือขาดทุนในตาราง บ..3/3 : รายได้และค่าใช้จ่าย แนบด้วย

                               อนึ่ง งวดการบัญชี ในที่นี้ให้หมายถึง งวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 6 เดือน

                                    20.9 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  หมายถึง  ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย กรณีราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

                                    20.10 ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน  หมายถึง  ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน กรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

 

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-16-

                                    20.11 ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้  หมายถึง  ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารหนี้ กรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

                                    20.12 อื่น ๆ  หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นที่มิได้กำหนดให้รายงานไว้ในรายการ 20.1 ถึง 20.11  ทั้งนี้ให้รวมถึงผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรอตัดบัญชีไว้ในรายการนี้ด้วย  โดยแสดงผลขาดทุนไว้ในวงเล็บ

รายการตรงกันข้าม หนี้สินที่อาจเกิดขี้น และภาระผูกพันอื่น

                        ให้แสดงรายการตรงกันข้าม (Contra Items) รายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพันอื่น ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้าในภายหน้า แยกตามหัวข้อแต่ไม่ต้องแสดงรายละเอียดของลูกค้าแต่ละราย ดังนี้

                        1. การรับอาวัลตั๋วเงิน หมายถึง ภาระผูกพันจากการที่บริษัทรับอาวัลตั๋วเงินเพื่อลูกค้า

                        2. การค้ำประกัน หมายถึง ภาระผูกพันจากการที่บริษัทค้ำประกันเพื่อลูกค้าทุกประเภท

-  เงินกู้ยืม หมายถึง การค้ำประกันเงินกู้ยืมทุกประเภทให้ลูกค้า เช่น เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ การค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการค้ำประกันการรับประกันหรือการก่อภาระผูกพันในรูปแบบใด ๆ อันเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์ (Securitization)

-  อื่น ๆ หมายถึง การค้ำประกันอื่นเพื่อลูกค้า เช่น การค้ำประกันการรับเหมาก่อสร้าง การค้ำประกันการชำระค่ากระแสไฟฟ้า การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา ภาระจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นหรือตราสารหนี้ทั้งจำนวน ภาระจากการยืมหลักทรัพย์ หรือการค้ำประกันอื่น ๆ ที่ผูกพันให้บริษัทเงินทุนอาจต้องเป็นผู้จ่าย

                        3. การขายลูกหนี้ตั๋วเงินที่ผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย หมายถึง การขาย ขายลด หรือขาย   ช่วงลดตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงินซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นรับรองหรือรับอาวัล หรือมีกระทรวงการคลังรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ที่บริษัทรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดไว้แล้วนำออกขายแบบผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย (with recourse)

                        4. การขายเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้อื่น หมายถึง การขาย ขายลด หรือขาย   ช่วงลดตราสารหนี้อื่นที่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ที่มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงิน

สกสว32-25104-25430201

-17-

ทุนอื่นรับรองหรือรับอาวัล หรือมีกระทรวงการคลังรับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยที่บริษัทรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดไว้แบบผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย (with recourse)

                        5. อื่น ๆ (ระบุ) ให้ระบุประเภทรายการตรงกันข้ามหรือภาระผูกพันแต่ละประเภทให้ชัดเจนเช่น ภาระจากการเป็นลูกหนี้ร่วม (เฉพาะส่วนที่บริษัทต้องรับภาระของลูกหนี้ร่วมกับผู้รับภาระรายอื่น) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น

                        6. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน หมายถึง ทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่นำไปจำนอง จำนำ เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน หรือค้ำประกัน หรือก่อภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งให้รายงานแยกประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์และอื่น ๆ โดยให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

 

คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (ตาราง บ.. 3/3)

ข้อความทั่วไป

1.) ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จัดทำรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย       (ตาราง บ.. 3/3) ของสำนักงานใหญ่รวมสาขาและสำนักงานอำนวยสินเชื่อ (ถ้ามี) ณ สิ้นเดือนของ    ทุกเดือนตามแบบที่กำหนด ดังนี้

ทั้งนี้ การแสดงยอดคงค้างแต่ละรายการในแบบรายงาน ให้แสดงเป็นหน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งบาท และให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค “,”     หลังหลักพันและหลักล้าน

                        2.) ให้ยื่นรายงานดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 1 ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ให้ยื่นรายงานต่อฝ่ายโครงการพิเศษและการวิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

2.2 บริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในเขตภูมิภาค ให้ยื่นสำเนารายงานตามข้อ 1. ของ สำนักงานที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ๆ ต่อสายงานกำกับสถาบันการเงิน สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใดสำนักงานหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรายงานบ.. 3

2.3 ให้ยื่นสำเนารายงานตามข้อ 1 จำนวน 1 ชุด ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

                        3.) การยื่นรายงานตามข้อ 2 ให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

                        4.) ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดทำและยื่นรายงานดังกล่าวตามข้อ 1 ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (Computer Readable Form : CRF) ตามรูปแบบ(Record Specification Format) ที่ธนาคารกำหนด โดยให้จัดส่งพร้อมกับแบบรายงานตามข้อ 1 ต่อฝ่ายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

                        5.) หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับรายงานนี้ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่  ส่วนพัฒนาการกำกับ  ฝ่ายกำกับ1  ธนาคารแห่งประเทศไทย  โทร. 283-5796  และ 283-5797

 

 

 

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-2-

ความหมายของรายการ

1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

1.1 เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก หมายถึง ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจาก   การให้กู้ยืม ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน รวมทั้งดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินดอกเบี้ยจากการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะขายคืน และกำไรขาดทุนจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน

1.2 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน หมายถึง ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ หรือส่วนต่างของราคาเช่าหรือราคาเช่าซื้อสินค้ากับราคาทุนของสินค้าที่เช่าหรือให้เช่าซื้อที่บริษัทรับรู้เข้าเป็นรายได้ในแต่ละเดือน

1.3 หลักทรัพย์ หมายถึง ดอกเบี้ยและเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์

2. ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน

2.1 ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย หมายถึง ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ฝากเงิน  รวมทั้งดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยจากการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะ   ซื้อคืน

2.2 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน หมายถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทต้องจ่ายไปเพื่อการกู้ยืมเงินนั้นโดยตรง

3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง เงินที่ให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ รวมทั้งจำนวนที่กันไว้สำหรับหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้เพียงพอกับเงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ หลังจากได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แล้ว ให้นำไปหักจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และให้จัดทำรายละเอียดแสดงชื่อลูกหนี้และจำนวนเงินที่ตัดเป็นหนี้สูญแนบมาพร้อมรายงานนี้ด้วย ในกรณีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับที่ตัดบัญชีเป็นสูญไปแล้วภายหลังได้รับชำระคืน ให้นำไปเพิ่มในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัย  จะสูญ

สำหรับลูกหนี้ที่เกิดจากการทุจริตของพนักงาน และลูกหนี้ที่แสดงเป็นสินทรัพย์อื่นในงบดุลที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น แสดงไว้ในรายการที่ 5.5

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-3-

4. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

4.1 ค่านายหน้า หมายถึงค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บในการประกอบธุรกิจ   นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

4.2 กำไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพย์ หมายถึง กำไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์ผลกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า  ผลกำไร(ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภท หลักทรัพย์ และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์  หากมียอดสุทธิเป็นผลขาดทุนให้แสดงจำนวน  ที่ขาดทุนนั้นไว้ในวงเล็บ

4.3 ค่าธรรมเนียมและบริการ หมายถึง ค่าธรรมเนียมและบริการที่ได้รับจากการ  ให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  ค่าธรรมเนียมอาวัลตั๋วเงิน ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกัน ให้แยกแสดงเป็น    ค่าธรรมเนียมและบริการด้านธุรกิจเงินทุน (ข้อ 4.3.1) และธุรกิจหลักทรัพย์ (ข้อ 4.3.2)

4.4 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และจากการแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรหรือขาดทุน

4.5 รายได้อื่น หมายถึง รายได้จากการดำเนินงานนอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 และรายการที่ 4.1 ถึง 4.4 ทั้งนี้ ให้รวมกำไรอื่นที่ไม่จัดเป็นรายการพิเศษ เช่น กำไรจากการขายอาคารสถานที่ของบริษัท ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นในกรณีที่มี    ค่าใช้จ่ายในการขายหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว ให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดง  ยอดสุทธิกรณีที่ยอดสุทธิเป็นผลขาดทุนให้นำไปแสดงไว้ในรายการที่ 5.5

ในกรณีรายได้อื่นรายการใดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของยอดรวมรายได้อื่นให้แสดงรายได้อื่นนั้นเป็นรายการแยกต่างหาก โดยแสดงไว้ในลำดับต่อจากรายการที่ 4.5

5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส      เงินบำเหน็จ เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานส่วนที่บริษัทเป็นผู้จ่ายให้ เงินช่วยเหลือเพื่อสวัสดิการ ภาษีเงินได้ที่บริษัทออกให้และเงินอื่น ๆ ที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ พนักงานและลูกจ้าง ทั้งนี้ให้แสดงจำนวนรวมของกรรมการ พนักงานและลูกจ้างที่บริษัทจ่ายเงินให้ในเดือนนั้นไว้ในวงเล็บด้วย

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-4-

5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ หมายถึง ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า      ค่าซ่อมแซม ค่าบริการในการบำรุงรักษา ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีที่ดินและโรงเรือน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุของใช้และค่าใช้จ่ายอื่นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องตกแต่งติดตั้ง และยานพาหนะ

5.3 ค่าภาษีอากร หมายถึง ค่าภาษีอากรต่าง ๆ เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย อากรแสตมป์ แต่ไม่รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 7 ภาษีที่ดินและโรงเรือนสำหรับที่ทำการซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 5.2 และภาษีเงินได้ที่บริษัทออกให้แก่กรรมการพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 5.1 และ 5.4 แล้ว

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่จ่ายให้กรรมการตามมาตรา90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.. 2535

5.5 ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนอกจากที่กำหนดให้แสดง     ไว้ในรายการที่ 2 และรายการที่ 5.1 ถึง 5.4 ทั้งนี้ ให้รวมถึงขาดทุนอื่นที่ไม่จัดเป็นรายการพิเศษ เช่น          ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน ผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นในกรณีที่มีรายได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าว ให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดง   ยอดสุทธิ  หากยอดสุทธิเป็นผลกำไรให้นำไปแสดงไว้ในรายการที่ 4.5

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายอื่นรายการใดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของยอดรวมค่าใช้จ่ายอื่นให้แสดงค่าใช้จ่ายอื่นนั้นเป็นรายการแยกต่างหาก โดยแสดงไว้ต่อจากรายการที่ 5.5

6. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และก่อนรายการพิเศษ หมายถึง ยอดรวมรายได้ (รายการ 1 และรายการ 4) หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย (รายการ 2 รายการ 3 และ รายการ 5 ) หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในวงเล็บ

7. ค่าภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

8. รายการพิเศษ หมายถึง รายการที่มิได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและไม่อาจคาดได้ว่าจะเกิดขึ้นอีก เช่น ค่าเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอย่างอื่น รายการพิเศษนี้ให้แสดงเป็นยอดสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้แสดงจำนวนภาษีเงินได้ที่   เกี่ยวข้องไว้ด้วย ในกรณีที่รายการพิเศษเป็นผลขาดทุน ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในวงเล็บ

 

สกสว32-กส25104-25430201

-5-

9. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กำไรหรือขาดทุนตามรายการ 6 หักค่าภาษีเงินได้(รายการ 7 )และหักหรือรวมรายการพิเศษ (รายการ 8 ) หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในวงเล็บ

“ยอดสะสม” หมายถึง ยอดเงินสะสมของแต่ละรายการนับแต่หลังวันสิ้นงวดการบัญชีก่อนจนถึงวันที่รายงาน

อนึ่ง กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามรายการ 9 ในช่อง “ยอดสะสม” ในเดือนใด จะต้องเท่ากับรายการ 20.8 : กำไร (ขาดทุน) ระหว่างงวดบัญชีในเดือนนั้นของแบบรายงาน บ.. 3

10. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น หมายถึง ส่วนเฉลี่ยของกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกสว32-กส25104-25430201


คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ตาราง บ.. 3/5)

ข้อความทั่วไป

1) ให้บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จัดทำรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ตาราง บ..3/5) ของสำนักงานใหญ่รวมกับสาขา (ถ้ามี) เป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่กำหนดโดยให้รายงานยอดมูลค่าซื้อ มูลค่าขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ทำการซื้อขายภายในเดือนที่รายงาน และยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน เป็นหน่วยบาท (ใส่เครื่องหมายจุลภาค "," หลังหลักพัน และหลักล้าน) และให้รายงานจำนวนของหลักทรัพย์ตามจำนวนหน่วยนับของหลักทรัพย์นั้น

2) ให้ยื่นรายงานดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 1 ในรูปแบบรายงานเอกสาร (Hard Copy)จำนวน 2 ชุด พร้อมกับรายงานในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (Computer Readable Form หรือ CRF) ในแผ่น Diskette ต่อฝ่ายโครงการพิเศษและวิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

อนึ่ง การจัดทำรายงานในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (CRF) ให้จัดทำตามแบบ (Format) และคำอธิบายที่กำหนดใน "รายละเอียดการส่งรายงานตาราง บ..3/5 ของบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในรูป CRF"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกสว32-25104-25430201

-2-

ความหมายของรายการ

หลักทรัพย์/ตราสารหนี้ หมายถึง หลักทรัพย์ตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ      เงินทุนฯ(ฉบับที่ 3) .. 2535  และตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.. 2535  สำหรับตราสารหนี้ให้หมายถึงตราสารหนี้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเงินลงทุน

ให้รายงานหลักทรัพย์ไทย หลักทรัพย์ต่างประเทศ ประเภทหนี้และประเภททุนที่ออกโดยภาคเอกชนและภาครัฐบาล เฉพาะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อันเนื่องจากการได้มาโดยการซื้อการรับบริจาคการชำระหนี้และถือไว้เพื่อรอการขาย และการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ได้ (ไม่รวมหลักทรัพย์  ที่ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน) โดยจำแนกเงินลงทุนเป็นประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย   ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไปและรายงานแยกตามหัวข้อและรายการที่กำหนดพร้อมทั้งแสดงยอดรวมในแต่ละหัวข้อด้วย ดังนี้

                        1. หลักทรัพย์หุ้นทุน หมายถึง หุ้นทุนในภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                                    1.1  หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                                    1.2  หลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ที่มิได้เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง เช่น ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ (Bangkok Stock Dealing Center)

                                    1.3  หลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง หลักทรัพย์หุ้นทุนที่ออกจำหน่ายใน  ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ไทยที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ

                                    1.4  หลักทรัพย์อื่น หมายถึง หลักทรัพย์ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าว  ข้างต้น

2. ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารหนี้ทุกประเภทที่ออกโดยภาครัฐบาลภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้รายงานแยกตามภาคดังนี้

สกสว32-25104-25430201

-3-

                                    2.1  ตราสารหนี้ภาครัฐบาล หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัด องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงหลักทรัพย์ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

                                    2.2  ตราสารหนี้ภาคเอกชน หมายถึง หลักทรัพย์ตราสารหนี้ทุกประเภทที่ออกโดยภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือธุรกิจอื่นที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน และตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตาม    ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...)

                                    2.3  ตราสารหนี้ต่างประเทศ หมายถึง หลักทรัพย์ตราสารหนี้ทุกประเภทที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ รวมทั้งตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 และ ข้อ 1.2.2 ที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ

                                    2.4  ตราสารหนี้อื่น หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น

วิธีการรายงานชื่อหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ ให้รายงานโดยจัดเรียงลำดับตามอักษรดังนี้

1) หลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์อื่นที่มีการรายงานการซื้อขายให้ประชาชนทราบทั่วกัน ให้รายงานชื่อเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษตามที่ใช้ในตลาด ดังกล่าว

2) หลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1) ให้รายงานชื่อเต็มของหลักทรัพย์เป็นภาษาไทย พร้อมวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ยกเว้นหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ให้รายงานดังนี้

                        - หลักทรัพย์ของรัฐบาล องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นให้รายงานชื่อของหน่วยงานที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้น โดยระบุรุ่นหรือครั้งที่ออกจำหน่ายด้วย

                        - หลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้รายงานชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษและตามด้วยชื่อประเทศ    ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้ออกหลักทรัพย์ด้วย เช่น General Electric Co./ USA. เป็นต้น ทั้งนี้ ในการรายงานมูลค่าเป็นเงินบาทให้ใช้หลักเกณฑ์การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทตามที่กำหนดใน          คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานฐานะการเงิน (แบบ บ..3) ข้อ 1

 

 

สกสว32-25104-25430201

-4-

รหัสชื่อ หมายถึง รหัสตัวเลข 7 หลักที่ใช้แทนชื่อของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ หรือชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์/ตราสารหนี้นั้น (เป็นรหัสเดียวกับรหัสประจำตัวลูกหนี้ในแบบรายงาน บ..4) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและจัดส่งมาให้ กรณีที่ยังไม่ทราบรหัสชื่อของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้(หรือผู้ออกหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ นั้น) หรือธนาคารยังไม่ได้กำหนดรหัสชื่อหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ให้เว้นว่างไปก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัสประเภทหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ หมายถึง รหัสที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ      หลักทรัพย์/ตราสารหนี้ เพื่อให้ทราบถึงชนิดของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ ผู้ออกหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ (Credit rating) ประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 4 หลักตามที่กำหนดภาคผนวก 1 ท้ายคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานนี้

ยอดยกมา หมายถึง ยอดจำนวนหน่วยคงเหลือ ณ วันแรกของเดือนที่รายงานของ    หลักทรัพย์หุ้นทุนหรือตราสารหนี้ทุกรายการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

มูลค่าซื้อและมูลค่าขาย หมายถึง มูลค่าของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนหน่วยและจำนวนเงินที่ซื้อขายภายในเดือนที่รายงาน

- จำนวนหน่วย หมายถึง จำนวนหน่วยนับที่เป็นมาตรฐานของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้

- จำนวนเงิน หมายถึง จำนวนเงินที่ซื้อหรือขายซึ่งรวมค่านายหน้าหรือบำเหน็จใด ๆ  กรณีตราสารหนี้ให้ใช้ราคาทุนเพื่อการได้มาซึ่งตราสารหนี้นั้น โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับในช่วงก่อนหน้าการซื้อหรือขายตราสารหนี้นั้น ทั้งนี้ให้รวมถึง การโอนหลักทรัพย์จากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งด้วย

 สำหรับหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ หรือการรับบริจาคและอื่น ๆ

ให้รายงานเฉพาะยอดยกมาและยอดคงเหลือ และในกรณีที่มีการจำหน่ายหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ออกจากบัญชีอันเนื่องจากการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุการไถ่ถอนตามปกติ ให้รายงานเฉพาะยอดยกมาและ   หมายเหตุให้ทราบถึงจำนวนหน่วยและจำนวนเงินที่ไถ่ถอนในเดือนนั้นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานนี้

ยอดคงเหลือ หมายถึง ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนที่รายงานของหลักทรัพย์หุ้นทุน/  ตราสารหนี้ทุกรายการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ให้รายงานรายละเอียด ดังนี้

 

 

สกสว32-25104-25430201

-5-

- จำนวนหน่วย หมายถึง จำนวนหน่วยนับที่เป็นมาตรฐานของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้นั้น ๆ ซึ่งปรากฏในบัญชี ณ วันสิ้นเดือนที่รายงาน

- มูลค่าตามราคาทุน/ ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าตามราคาทุนซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับสำหรับ หลักทรัพย์/ตราสารหนี้ที่มีไว้เพื่อค้า หลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย และหลักทรัพย์ประเภทเงินลงทุนทั่วไป หรือมูลค่าตามราคาทุนโดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่า สำหรับ  ตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

                        มูลค่าตามราคายุติธรรม หมายถึง มูลค่าตามราคายุติธรรมของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ ณ วันที่รายงาน การแสดงมูลค่าตามราคายุติธรรมของเงินลงทุนให้ถือปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเงินลงทุน

                        กรณีหลักทรัพย์นั้นไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใด ให้ใช้ราคาตามบัญชีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์นั้น (Net Asset Value)

                        รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น หมายถึง  ยอดรวมของหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อค้า     เผื่อขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในช่องยอดยกมา มูลค่าซื้อ มูลค่าขาย    และยอดคงเหลือของหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้ที่รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

สกสว32-25104-25430201

-6-

ภาคผนวก 1

รหัสประเภทหลักทรัพย์/ตราสารหนี้

                    รหัสประเภทหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ ประกอบด้วยตัวเลขรหัส 4 หลัก (xxxx)

เพื่อใช้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

                    หลักที่ 1-2  หมายถึง ชนิดของหลักทรัพย์/ตราสารหนื้ มีค่าตั้งแต่ 00 ถึง 99

                    ตราสารทุน มีค่าตั้งแต่ 00 ถึง 09

                                        00 - หุ้นสามัญ 

                                        01 - หุ้นบุริมสิทธิ

                                        02 - หน่วยลงทุนหรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของ

                                โครงการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนเป็นผู้ออก (Unit Trust)

                                        03 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น (warrant)

                                        04 - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงการเข้าชื่อซื้อหุ้น

                                        05 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์

                                        06 - ใบตอบรับยืนยันการจองซื้อหุ้น

                                        09 - หลักทรัพย์ประเภทอื่น

                    ตราสารหนี้ มีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 99

                                        10 - พันธบัตร

                                        11 - ตั๋วเงินคลัง

                                        12 - หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ควบ warrant

                                        13 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

                                ใบสำคัญแสดงการเข้าชื่อซื้อหุ้นกู้

                                        14 - ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ออก

                               เพื่อระดมทุน

                                        15 - ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารพาณิชย์ออกเพื่อระดมทุน

                                        16 - ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจอื่นที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน

                               และมีลักษณะคล้ายหุ้นกู้

 

สกสว32-25104-25430201

-7-

                                        17 - FRN (Floating rate note) ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้

                              หรือคล้ายคลึงหุ้นกู้ที่สำนักงาน ก... อนุญาตให้เสนอขาย

                                        18 - FRCD (Floating rate certificate of deposit)

                               ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้หรือคล้ายคลึงหุ้นกู้ที่สำนักงาน ก...

                               อนุญาตให้เสนอขาย

                                        19 - ตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้หรือคล้ายคลึงหุ้นกู้

                               ที่สำนักงาน ก...อนุญาตให้เสนอขาย

                                        99 - ตราสารหนี้อื่น ๆ

                    หลักที่ 3 หมายถึง ผู้ออกหลักทรัพย์ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 9

                                        0 - รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน

                                        1 - องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

                             (กฎหมายเฉพาะ หมายถึงพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา และ

                             ประกาศคณะปฏิวัติ)

                                        2 - หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายอื่น

                             เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

                                        3 - ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

                                        4 - นิติบุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวในประเภทรหัสต่าง ๆ ข้างต้น

                                        5 - รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์การของรัฐ ในประเทศตามภาคผนวก 2

                                        6 - ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในประเทศ

                             ตามภาคผนวก 2

                                        7 - องค์การระหว่างประเทศตามภาคผนวก 3

                                        8 - นิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในต่างประเทศ นอกจากที่จัดไว้เป็น

                             ประเภทรหัส 5 ถึง 7

                                        9 - อื่น ๆ

 

 

 

 

สกสว32-25104-25430201

                    -8-

                    หลักที่ 4 หมายถึง อันดับของหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดโดยสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือ

                    ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด มีค่าตั้งแต่

                    0 ถึง 3

                                        0 - ไม่มีการจัดอันดับ (Rating)

                                        1 - อันดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                                        2 - อันดับ BB หรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ต่ำกว่าอันดับ AA

                                        3 - ต่ำกว่าอันดับ BB หรือเทียบเท่า

                    ตัวอย่าง: หุ้นกู้ IFCT ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่บริษัทมีไว้เพื่อขาย รหัสประเภทหลักทรัพย์คือ 1210 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

                          หลักที่    เลขรหัส                     คำอธิบาย

                                        1-2                  12                    -  เป็นหุ้นกู้

                           3                  1                    -  ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ

                                                                    จัดตั้ง

                           4                  0                    -  ไม่มีการจัดอันดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกสว32-กส25104-25430201

-9-

ภาคผนวก 2

 

                                        กลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development

(OECD) และประเทศที่มีฐานะการเงินเทียบเท่า

                                        ออสเตรเลีย                             ไอซ์แลนด์                              ซาอุดิอาระเบีย 

                                        ออสเตรีย                                ไอร์แลนด์                               สเปน

                                        เบลเยี่ยม                               อิตาลี                                       สวีเดน

                                        แคนาดา                                 ญี่ปุ่น                                          สวิตเซอร์แลนด์

                                        เดนมาร์ก                               ลักแซมเบิร์ก                            ตุรกี

                                        เยอรมนี                                  เนเธอร์แลนด์                          อังกฤษ

                                        ฟินแลนด์                                นิวซีแลนด์                              สหรัฐอเมริกา

                                        ฝรั่งเศส                                 นอรเว

                                        กรีซ                                      โปรตุเกส

 

 

ภาคผนวก 3

 

                                        European Investment Bank (EIB)

                                        European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

                                        International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

                                        International Finance Corporation (IFC)

                                        Inter-American Development Bank (IADB)

                                        African Development Bank (AfDB)

                                        Asian Development Bank (AsDB)

                                        Caribbean Development Bank (CDB)

                                        Nordic Investment Bank (NIB)

สกสว32-กส25104-25430201