(สำเนา)

                                   19 เมษายน  2543

เรียน ผู้จัดการ

                          ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*

                          ที่ สนส.(02) . 700 /2543  เรื่อง  การนำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

                          เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงิน

                          ธนาคารแห่งประเทศไทยขอส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงิน ลงวันที่ 7 เมษายน 2543 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่12 มิถุนายน 2543 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม  117  ตอนพิเศษ 35 ง ลงวันที่ 12 เมษายน 2543 แล้ว

                          สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงิน ดังนี้

                          1 กำหนดความหมายของบัญชีเงินฝาก และผู้ฝากเงิน

                          2 กำหนดข้อมูลที่ผู้ฝากเงินจะต้องแสดงตน เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก

                          3 กำหนดหลักฐานการแสดงตนของผู้ฝากเงินตามข้อ 2

                          4 กำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานแสดงตน และระยะเวลา

                          การเก็บรักษา

                          5 กำหนดข้อห้ามกรณีผู้ฝากเงินประสงค์จะปกปิดชื่อจริง

                          6 กำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ฝากเงินที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ก่อนวันที่ประกาศ

                          ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

                          จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

                          ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                          (นายสามารถ  บูรณวัฒนาโชค)

                          ผู้อำนวยการ สายนโยบายสถาบันการ

                          ผู้ว่าการ แทน

สนสว10-กส31001-25430419

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

                            เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่อง  การรับฝากเงิน

                          ลงวันที่ 7 เมษายน 2543

 

ฝ่ายโครงการพิเศษและการวิเคราะห์

โทร 2836829

หมายเหตุ*   ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ

                          [    ]  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่………………..

                         [ X ]  ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนสว10-กส31001 25430419

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงิน

                                                                                                                                                               

 

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้

 

                          ข้อ 1 ในประกาศนี้

                                   “บัญชีเงินฝาก” หมายความว่า การรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน หรืออาจได้รับอนุญาตในอนาคต

                                       “ผู้ฝากเงิน” หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์แทน หรือในนามของผู้อื่น

 

                          ข้อ 2 ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้ผู้ฝากเงินแสดงตนโดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอย่างละเอียด ในแบบรายการคำขอเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดขึ้นพร้อมลงลายมือชื่อ

                            แบบรายการคำขอเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายการละเอียดของผู้ฝากเงินอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

                             (1) ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อาชีพ สถานที่ทำงาน สถานที่ที่สะดวกในการติดต่อ

                            (2) ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้แสดงรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของผู้ฝากเงินที่เป็นธุรกิจในทางการค้าปกติ

 

                          ข้อ 3 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้ผู้ฝากเงินที่ขอเปิดบัญชีเงินฝากในข้อ 2 แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีเงินฝาก ดังต่อไปนี้ และต้องเรียกสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าวจากผู้ฝากเงิน โดยให้ผู้ฝากเงินลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ด้วย

 

สนสป10-กส31001- 254304 07ด


- 2 –

 

                                (1) สำหรับผู้ฝากเงินที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของทางราชการ หรือที่เกี่ยวข้องกับทางราชการหรือโดยองค์การระหว่างประเทศ หรือเอกสารแสดงตนอื่น และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงที่อยู่อาศัยอื่น

                             (2) สำหรับผู้ฝากเงินที่เป็นนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนการค้าที่จดทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร รายงานการประชุมกรรมการบริษัทที่แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมทั้งประทับตราบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงนามรับรองสำเนา  สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงนามรับรองสำเนา

                          (3) สำหรับผู้ฝากเงินที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องแสดงหนังสือแสดงความจำนงขอเปิดบัญชี อำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย พร้อมลงนามรับรองสำเนาจากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานนั้น

                          (4) สำหรับผู้ฝากเงินที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด และศาลเจ้า ต้องแสดงหนังสือจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา หนังสือยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และอื่นๆ รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

                          สำหรับผู้ฝากเงินที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ให้แสดงเอกสารหลักฐานแสดงตนเองและที่อยู่ ที่หน่วยงานราชการออกให้ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง

                          ข้อ 4 ธนาคารพาณิชย์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในข้อ 3 ตามปกติวิสัยที่พึงปฏิบัติ โดยสุจริตและปราศจากความประมาทเลินเล่อ และต้องจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานที่ผู้ฝากเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 และเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงของธนาคารพาณิชย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ลูกค้าปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้มีอำนาจตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ หรือใช้ประกอบในการสอบสวนหรือดำเนินคดี

 

สนสป10-กส31001-25430407ด–

- 3 -

                          ข้อ 5 ธนาคารพาณิชย์จะให้ผู้ฝากเงินเปิดบัญชีเงินฝากโดยปกปิดชื่อจริงของผู้ฝากเงิน ใช้ชื่อแฝงหรือใช้ชื่อปลอมมิได้

                         

                          ข้อ 6 สำหรับผู้ฝากเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

 

                          ข้อ 7 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน  2543

 

 

 

 

 

( ... จัตุมงคล โสณกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

สนสป10-กส31001-25430407ด