EC_XT_001 สินค้าออกและสินค้าเข้าจำแนกตามกลุ่มสินค้า
ผู้จัดการบริการ กริช (0-2283-5165) วิศวนันท์ (0-2283-5637)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 28 ก.พ. 2562 14:31 (หน่วย : ล้านบาท)  
  ม.ค. 2562 ธ.ค. 2561 พ.ย. 2561 ต.ค. 2561 ก.ย. 2561 ส.ค. 2561
1สินค้าออก616,103.78633,803.24688,191.59702,056.80676,410.14755,232.42
2  อาหาร79,499.1581,268.8084,354.3187,923.6181,275.8994,695.34
3  เครื่องดื่มและยาสูบ5,030.515,224.745,750.755,469.434,767.566,706.98
4  วัตถุดิบ27,831.6029,899.1531,429.2231,518.0128,077.9332,970.05
5  น้ำมันและเชื้อเพลิง24,049.7726,956.1132,255.4535,157.6529,209.9733,502.40
6  น้ำมันจากพืชและสัตว์892.34802.04882.31831.091,018.501,042.18
7  เคมีภัณฑ์65,747.1168,019.6174,083.3876,638.0768,849.3981,396.58
8  สินค้าอุตสาหกรรม78,970.3680,809.7988,421.2486,352.2390,738.1190,575.41
9  เครื่องจักร267,008.58273,180.14298,768.45301,462.58298,380.51339,892.61
10  สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ56,622.3653,756.4461,710.3363,073.9164,737.2362,098.78
11  สินค้าเบ็ดเตล็ด9,978.8113,317.9810,189.9313,045.118,685.5311,508.13
12  สินค้ากลับส่งออก 1/473.19568.45346.22585.11669.52843.97
13สินค้าเข้า756,664.44606,843.89735,897.74720,677.77669,280.39784,848.23
14  อาหาร42,820.8833,391.1435,331.9236,438.5332,237.8036,141.52
15  เครื่องดื่มและยาสูบ1,955.051,862.101,800.771,742.911,736.531,894.09
16  วัตถุดิบ20,636.8915,484.5818,433.4917,837.5020,750.3622,616.70
17  น้ำมันและเชื้อเพลิง103,500.42112,542.33146,927.40124,274.63116,246.42120,199.48
18  น้ำมันจากพืชและสัตว์638.49390.27594.12654.38480.25696.65
19  เคมีภัณฑ์75,759.2164,741.1175,646.9975,785.2767,978.4182,234.42
20  สินค้าอุตสาหกรรม123,190.46104,589.15118,522.20123,176.10116,390.13132,898.14
21  เครื่องจักร244,107.39213,699.58258,353.83256,880.92227,433.15250,123.52
22  สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ124,237.9948,225.7957,636.7055,275.4852,685.1055,138.14
23  สินค้าเบ็ดเตล็ด279.81110.4476.35204.0376.80153.15
24  ทองคำ19,537.8511,807.4022,573.9728,408.0133,265.4482,752.42
25มูลค่าการค้าสุทธิ (ส่งออก - นำเข้า)-140,560.6526,959.35-47,706.15-18,620.967,129.75-29,615.81

ที่มา:
กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)
หมายเหตุ:
1/ สินค้ากลับส่งออก หมายถึง สินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และส่งกลับออกไป โดยมิได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใด ๆ และมิได้ใช้ประโยชน์ด้วยประการใด