FI_CB_060_S2 สรุปจำนวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
ผู้จัดการบริการ อัจฉรา (0-2283-5170) สุภาพรรณ (0-2283-5143)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 07 ธ.ค. 2561 09:48   
  พ.ย. 2561 p     
  กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้รวม
1กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3163671701691411,163
2กรุงไทย จำกัด (มหาชน)2593172131681631,120
3กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)286326142127106987
4ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)3383801411121381,109
5กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)200231896183664
6ทหารไทย จำกัด (มหาชน)151136424443416
7นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 1/n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
8ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2/833910911152
9สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3/100001
10ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)402349884
11ธนชาต จำกัด (มหาชน)187172434568515
12ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)261863760
13เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)282066666
14ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4/9541322
15แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 5/4639191315132
16ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 6/3580362929209
17 เอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 7/ 8/n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
18เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9/ 10/230005
19จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 11/ 12/n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
20แห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) 13/232119
21เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 14/100001
22ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 15/100001
23สาขาธนาคารต่างประเทศ14400018
24รวม2,0252,1639277978226,734

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการกับ ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อ 1 ตุลาคม 2554
2/ ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ 2 พฤษภาคม 2549 และ ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2548
3/ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) เมื่อ 1 ตุลาคม 2548
4/ ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เมื่อ 8 กรกฏาคม 2553
5/ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ เมื่อ 19 ธันวาคม 2554
6/ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
7/ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
8/ ธนาคาร เอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2552
9/ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
10/ ธ.เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.สากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน จำกัด (มหาชน) เมื่อ 21 สิงหาคม 2549
11/ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
12/ ธนาคาร จี อี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2550
13/ ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากสาขาของธนาคารต่างประเทศ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ เมื่อ 26 สิงหาคม 2557
14/ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการ เมื่อ 29 มิถุนายน 2558
15/ ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการ เมื่อ 28 ตุลาคม 2558