FM_RT_011 อัตราดอกเบี้ย ปริมาณธุรกรรม และยอดคงค้าง ตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน 1/ 2/ 3/ 4/
ผู้จัดการบริการ เสาวณี (0-2356-7258) ธารินทร์ (0-2356-7714)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 19 มี.ค. 2562 09:30   
  18 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 01 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562 07 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 05 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 04 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562
1อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา O/N                                                     
2  Weighted Average1.744711.744811.743471.745031.745161.745351.745321.743891.745091.744881.744881.745661.744411.746331.745411.745021.744771.743681.744671.745311.744571.744011.742221.741911.743821.744331.744461.746071.742361.744131.744481.744951.745881.744701.746191.745231.743131.743441.742171.744061.745611.744101.744721.744501.743791.745531.743951.744521.743641.744211.745381.745501.74808
3  ค่าต่ำสุด1.730001.730001.720001.730001.730001.730001.730001.480001.730001.480001.730001.730001.730001.730001.730001.730001.730001.480001.730001.730001.730001.730001.480001.480001.480001.730001.650001.730001.480001.730001.730001.730001.730001.730001.730001.730000.250001.650001.250001.250001.730001.480001.730001.730001.730001.730001.480001.730001.730001.730001.730001.730001.74000
4  ค่าสูงสุด1.752001.750001.749001.749001.750001.752001.752001.752001.749001.760001.749001.752001.752001.752001.760001.752001.752001.749001.749001.752001.750001.752001.749001.755001.752001.752001.752001.780001.752001.752001.760001.760001.760001.752001.760001.752001.750001.749001.752001.749001.752001.752001.750001.749001.749001.770001.750001.760001.749001.749001.760001.752001.76000
5  Mode1.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.740001.740001.740001.748001.740001.740001.740001.748001.740001.748001.748001.748001.740001.740001.748001.748001.748001.748001.748001.748001.740001.740001.740001.740001.748001.748001.748001.740001.748001.748001.748001.74800
6อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 1 สัปดาห์                                                     
7  Weighted Average1.747211.749841.740551.753021.748891.748801.747101.746561.747311.744011.749581.748371.744321.738571.740361.745761.744411.739041.723451.749751.749431.749481.749011.751731.746201.738601.731331.750201.750681.741171.741101.741291.747371.747411.743411.743031.743271.747711.734471.738051.739201.747221.739721.737051.740201.749531.744831.745331.731021.745161.742481.740951.73940
8  ค่าต่ำสุด1.480001.745001.480001.480001.730001.480001.480001.480001.500001.480001.745001.710001.250001.250001.480001.480001.480000.850001.250001.730001.480001.745001.745001.730001.480001.480000.850001.745001.747001.480001.250001.480001.480001.480001.480001.480001.480001.480001.480001.480001.480001.695001.250001.480001.250001.748001.480001.480001.480001.480001.480001.480001.48000
9  ค่าสูงสุด1.755001.755001.755002.600001.752001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.755001.760001.760001.760001.755001.790001.755001.750001.755001.755001.755001.755001.790001.790001.755001.755001.760001.755001.750001.755001.755001.755001.755001.750001.750001.750001.755001.750001.750001.755001.75200
10  Mode1.748001.750001.745001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.749001.750001.749001.750001.750001.750001.750001.750001.748001.750001.748001.750001.748001.748001.755001.755001.750001.750001.750001.750001.745001.750001.480001.745001.750001.745001.750001.480001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.748001.75000
11อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 2 สัปดาห์                                                     
12  Weighted Average 1.749001.747571.74703 1.745001.748641.747101.749071.749331.749511.740251.748661.798231.75000 1.748001.749001.749331.749481.746751.746641.764581.748281.748001.748851.748691.74901 1.745001.746561.745811.76282  1.749241.750001.748401.748001.703071.747671.748431.754941.749561.739341.747541.747321.747421.747721.748381.748341.736801.75298
13  ค่าต่ำสุด 1.749001.745001.74500 1.745001.745001.740001.740001.748001.748000.900001.740001.748001.75000 1.748001.749001.740001.749001.745001.740001.749001.748001.748001.748001.745001.74000 1.745001.745001.745000.85000  1.747001.750001.748001.748001.500001.745001.745001.740001.748001.250001.745001.745001.745001.745001.745001.745001.000001.74000
14  ค่าสูงสุด 1.749001.749001.74900 1.745001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750002.600001.75000 1.748001.749001.750001.750001.748001.748002.600001.749001.748001.749001.750001.75000 1.745001.749001.747002.60000  1.750001.750001.750001.748001.749001.749001.750002.600001.750001.750001.750001.748001.750001.750001.750001.750001.750002.60000
15  Mode 1.749001.749001.74500 1.745001.749001.748001.750001.750001.750001.750001.749002.600001.75000 1.748001.749001.750001.749001.748001.748001.750001.748001.748001.749001.750001.75000 1.745001.745001.745002.60000  1.750001.750001.748001.748001.749001.749001.749001.750001.750001.745001.748001.748001.74500 1.749001.749001.749001.75000
16อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 1 เดือน                                                     
17  Weighted Average1.71000 2.40000     1.75000    1.749171.750001.74500 1.74800    1.825422.000001.750001.749001.745221.75004    0.85000  1.750001.74152     1.79472  1.74956 1.750001.75000 1.75000  
18  ค่าต่ำสุด1.71000 2.40000     1.75000    1.749001.750001.74500 1.74800    1.749002.000001.750001.749001.720001.74800    0.85000  1.750001.74000     1.75000  1.74900 1.750001.75000 1.75000  
19  ค่าสูงสุด1.71000 2.40000     1.75000    1.750001.750001.74500 1.74800    2.400002.000001.750001.749001.750001.79000    0.85000  1.750001.74400     2.40000  1.75000 1.750001.75000 1.75000  
20  Mode1.71000 2.40000     1.75000    1.749001.750001.74500 1.74800    2.400002.000001.750001.749001.745001.75000    0.85000  1.750001.74000     2.40000  1.75000 1.750001.75000 1.75000  
21อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 2 เดือน                                                     
22  Weighted Average             1.78000    1.78000                             1.82000    
23  ค่าต่ำสุด             1.78000    1.78000                             1.82000    
24  ค่าสูงสุด             1.78000    1.78000                             1.82000    
25  Mode             1.78000    1.78000                             1.82000    
26อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 3 เดือน                                                     
27  Weighted Average   1.87500        1.790001.79000    1.80000                                  
28  ค่าต่ำสุด   1.87500        1.790001.79000    1.80000                                  
29  ค่าสูงสุด   1.87500        1.790001.79000    1.80000                                  
30  Mode   1.87500        1.790001.79000    1.80000                                  
31อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน                                                     
32  Weighted Average                            1.99000                        
33  ค่าต่ำสุด                            1.99000                        
34  ค่าสูงสุด                            1.99000                        
35  Mode                            1.99000                        
36ปริมาณธุรกรรม (ล้านบาท)                                                     
37  O/N124,771110,050171,40668,48679,56676,92292,06280,67299,048104,67874,38977,70569,65465,95877,21788,41691,03984,85785,79267,10952,51170,23978,91979,63078,780103,16782,430110,58291,62176,61685,06882,225102,75195,87072,72178,39389,68475,11865,00077,62976,61681,17085,68571,60898,00583,42358,55687,63581,74671,68981,194103,87484,150
38  1 สัปดาห์53,57024,65044,40044,36859,95041,95018,00029,65034,10030,88025,00027,19035,95044,80039,30038,43039,43031,66048,74058,75025,60042,30025,30048,95020,97516,51518,765119,7619,10027,52024,12039,23080,31050,49027,72022,53038,07044,40031,59030,69019,05536,25045,56525,94035,53017,00053,12529,37525,46050,16019,01545,95048,960
39  2 สัปดาห์01,40011,3007,60003,0008,30024,20055,00016,50023,40021,18522,1005,1987,00004,10010,40047,8006,20010,8004,70017,3497,2006,8005,20021,20054,51002,0009,6008,4004,0030013,6004,00016,4002,60011,0009,90023,60045,99912,80015,1008,7004,4009,30020,30015,00015,10029,10061,729
40  1 เดือน6000267000001,30000004,80010,0002,00001,50000002,2661,0001,6001,20013,90029,0000000545003,6001,575000003,866006,80007,90010,00003,70000
41  2 เดือน00000000000002,5000000500000000000000000000000000000005,1000000
42  3 เดือน0001,200000000005001,00000001,0000000000000000000000000000000000000
43  มากกว่า 3 เดือน0000000000000000000000000000500000000000000000000000000
44  ปริมาณธุรกรรมรวม178,941136,100227,373121,654139,516121,872118,362134,522189,448152,058122,789126,080128,204124,256133,517128,846134,569128,417183,832132,05988,911117,239123,834136,780108,155126,082136,295313,853101,221106,136118,788129,855187,609146,360100,441118,123133,329135,91899,190119,319105,571141,020181,115110,348148,635115,923116,081134,210142,606136,849119,009178,924194,839
45ยอดคงค้าง (ล้านบาท) (Original Maturity)                                                     
46  O/N124,771110,050171,40668,48679,56676,92292,06280,67299,048104,67874,38977,70569,65465,95877,21788,41691,03984,85785,79267,10952,51170,23978,91979,63078,780103,16782,430110,58291,62176,61685,06882,225102,75195,87072,72178,39389,68475,11865,00077,62976,61681,17085,68571,60898,00583,42358,55687,63581,74671,68981,194103,87484,150
47  1 สัปดาห์217,038192,818192,370184,020156,550137,750131,850140,790143,970141,430162,850165,950168,000192,550196,820194,120173,080161,540149,940134,050139,330151,781145,361164,421156,946156,616175,821165,761207,170215,130204,650209,850217,170171,530153,510159,890171,000173,735179,535158,360139,540143,220150,670154,405155,350141,120156,020150,260169,805144,185128,109133,394117,494
48  2 สัปดาห์140,285158,885158,783154,883160,683173,683179,383173,083152,383140,683133,098114,698104,79995,699103,949104,549112,249116,949127,249123,259129,759124,063121,363107,913108,313104,91399,71378,51375,50379,30383,20379,19980,099120,799137,599151,099144,399146,099140,399154,799168,099166,799163,599173,099161,899163,629163,729162,629158,529145,329143,029150,030168,030
49  1 เดือน39,06739,06739,06639,06641,06641,06642,66642,36644,36654,36654,36660,26660,26660,46662,46650,46655,64156,18654,68654,68654,68654,68653,68651,68651,68650,08636,98634,98633,48633,48633,48632,94132,94133,74133,74133,74132,26632,26632,26632,26634,26644,26646,86343,26343,26343,26336,46330,36318,56318,56318,56314,86314,863
50  2 เดือน8,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1008,1005,6005,6005,6005,6005,6005,1005,1005,1005,1005,1005,1005,4005,4005,4007,4007,4007,4007,4007,4007,4007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5002,4002,4002,4002,4002,400
51  3 เดือน3,7003,7003,7002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,0001,0001,0001,0001,0001,00000000000000000000000008008001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200
52  มากกว่า 3 เดือน2,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3202,3201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,820
53  ยอดคงค้างรวม535,281514,940575,745459,375450,785442,341458,881449,831452,687454,077437,623431,539415,639427,093449,372446,471440,929428,452426,587386,524383,706408,189406,749411,070403,145422,502402,670397,062417,000413,755415,627413,435442,181431,160406,891432,443446,669436,538426,520432,374427,841445,575456,937452,895469,037441,955425,288441,407434,063385,186376,315407,581389,957

ที่มา:
1. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราดอกเบี้ย และปริมาณธุรกรรมตามวันทำสัญญา (trade date) ข้อมูลยอดคงค้างตามวันที่มีการโอนชำระเงิน (settlement date)
2/ ไม่รวมธุรกรรมที่มีการรายงานไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหลังเวลา 16.00 น. ของวันทำสัญญา (trade date) โดยธุรกรรมที่เป็นการซื้อขายระหว่าง dealer ด้วยกัน จะนับเวลาการรายงานเมื่อมีการรายงานครบจากทั้งสองฝั่ง
3/ ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณรวมธุรกรรม repo ทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่มีการเจาะจงรุ่นของตราสารหนี้ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน และธุรกรรมที่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4/ ธุรกรรมที่ไม่ใช่ระยะข้ามคืนมีการแบ่งช่วงอายุดังนี้
1 สัปดาห์ : มากกว่า 1 วันทำการแต่ไม่เกิน 10 วันปฏิทิน (calendar day) , 2 สัปดาห์ : 11-20 วันปฏิทิน, 1 เดือน : 21-45 วันปฏิทิน, 2 เดือน : 46-75 วันปฏิทิน, 3 เดือน : 76-100 วันปฏิทิน, มากกว่า 3 เดือน : มากกว่า 100 วันปฏิทินขึ้นไป