FM_RT_011 อัตราดอกเบี้ย ปริมาณธุรกรรม และยอดคงค้าง ตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน 1/ 2/ 3/ 4/
ผู้จัดการบริการ เสาวณี (0-2356-7258) ธารินทร์ (0-2356-7714)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 16 ม.ค. 2562 16:14   
  15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 04 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562
1อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา O/N          
2  Weighted Average1.744501.743791.745531.743951.744521.743641.744211.745381.745501.74808
3  ค่าต่ำสุด1.730001.730001.730001.480001.730001.730001.730001.730001.730001.74000
4  ค่าสูงสุด1.749001.749001.770001.750001.760001.749001.749001.760001.752001.76000
5  Mode1.740001.740001.748001.748001.748001.740001.748001.748001.748001.74800
6อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 1 สัปดาห์          
7  Weighted Average1.737051.740201.749531.744831.745331.731021.745161.742481.740951.73940
8  ค่าต่ำสุด1.480001.250001.748001.480001.480001.480001.480001.480001.480001.48000
9  ค่าสูงสุด1.755001.755001.750001.750001.750001.755001.750001.750001.755001.75200
10  Mode1.480001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.750001.748001.75000
11อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 2 สัปดาห์          
12  Weighted Average1.749561.739341.747541.747321.747421.747721.748381.748341.736801.75298
13  ค่าต่ำสุด1.748001.250001.745001.745001.745001.745001.745001.745001.000001.74000
14  ค่าสูงสุด1.750001.750001.750001.748001.750001.750001.750001.750001.750002.60000
15  Mode1.750001.745001.748001.748001.74500 1.749001.749001.749001.75000
16อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 1 เดือน          
17  Weighted Average  1.74956 1.750001.75000 1.75000  
18  ค่าต่ำสุด  1.74900 1.750001.75000 1.75000  
19  ค่าสูงสุด  1.75000 1.750001.75000 1.75000  
20  Mode  1.75000 1.750001.75000 1.75000  
21อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 2 เดือน          
22  Weighted Average     1.82000    
23  ค่าต่ำสุด     1.82000    
24  ค่าสูงสุด     1.82000    
25  Mode     1.82000    
26อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 3 เดือน          
27  Weighted Average          
28  ค่าต่ำสุด          
29  ค่าสูงสุด          
30  Mode          
31อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน          
32  Weighted Average          
33  ค่าต่ำสุด          
34  ค่าสูงสุด          
35  Mode          
36ปริมาณธุรกรรม (ล้านบาท)          
37  O/N71,60898,00583,42358,55687,63581,74671,68981,194103,87484,150
38  1 สัปดาห์25,94035,53017,00053,12529,37525,46050,16019,01545,95048,960
39  2 สัปดาห์12,80015,1008,7004,4009,30020,30015,00015,10029,10061,729
40  1 เดือน006,80007,90010,00003,70000
41  2 เดือน000005,1000000
42  3 เดือน0000000000
43  มากกว่า 3 เดือน0000000000
44  ปริมาณธุรกรรมรวม110,348148,635115,923116,081134,210142,606136,849119,009178,924194,839
45ยอดคงค้าง (ล้านบาท) (Original Maturity)          
46  O/N71,60898,00583,42358,55687,63581,74671,68981,194103,87484,150
47  1 สัปดาห์154,405155,350141,120156,020150,260169,805144,185128,109133,394117,494
48  2 สัปดาห์173,099161,899163,629163,729162,629158,529145,329143,029150,030168,030
49  1 เดือน43,26343,26343,26336,46330,36318,56318,56318,56314,86314,863
50  2 เดือน7,5007,5007,5007,5007,5002,4002,4002,4002,4002,400
51  3 เดือน1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200
52  มากกว่า 3 เดือน1,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,820
53  ยอดคงค้างรวม452,895469,037441,955425,288441,407434,063385,186376,315407,581389,957

ที่มา:
1. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราดอกเบี้ย และปริมาณธุรกรรมตามวันทำสัญญา (trade date) ข้อมูลยอดคงค้างตามวันที่มีการโอนชำระเงิน (settlement date)
2/ ไม่รวมธุรกรรมที่มีการรายงานไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหลังเวลา 16.00 น. ของวันทำสัญญา (trade date) โดยธุรกรรมที่เป็นการซื้อขายระหว่าง dealer ด้วยกัน จะนับเวลาการรายงานเมื่อมีการรายงานครบจากทั้งสองฝั่ง
3/ ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณรวมธุรกรรม repo ทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่มีการเจาะจงรุ่นของตราสารหนี้ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน และธุรกรรมที่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4/ ธุรกรรมที่ไม่ใช่ระยะข้ามคืนมีการแบ่งช่วงอายุดังนี้
1 สัปดาห์ : มากกว่า 1 วันทำการแต่ไม่เกิน 10 วันปฏิทิน (calendar day) , 2 สัปดาห์ : 11-20 วันปฏิทิน, 1 เดือน : 21-45 วันปฏิทิน, 2 เดือน : 46-75 วันปฏิทิน, 3 เดือน : 76-100 วันปฏิทิน, มากกว่า 3 เดือน : มากกว่า 100 วันปฏิทินขึ้นไป